Opsigelse og fraflytning

Hvis du ønsker at fraflytte din bolig, skal du udfylde og underskrive denne opsigelsesformular med din NemID. Du giver samtidig tilladelse til elektronisk kommunikation.
Du har tre måneders opsigelse på lejemålet.
Når du har underskrevet opsigelsesformularen, kan du ikke længere benytte vedligeholdelseskontoen.
Hvis du har fået udstedt en rekvisition og den endnu ikke er betalt over din vedligeholdelseskonto, kan du ikke opsige din bolig.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte administrationen i vores åbningstid.

Ved fraflytning gælder følgende regler

Ingen istandsættelse ved fraflytning
1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet

Misligholdelse
2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring
4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Ændringer af det lejede
5. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Syn ved fraflytning
6. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport
7. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
8. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter
9. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.

Endelig opgørelse
10. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
11. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse
12. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning
13. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

BOLIGGARANTIBEVIS

SPRING BOLIGKØEN OVER MED ET BOLIGGARANTIBEVIS

Hvad er det?

Et boliggarantibevis er en 3 årig aftale, som ved fraflytning kan indgås med boligorganisationen.

Aftalen giver sikkerhed for, at man kan få tilbudt en tilsvarende bolig, hvis man fortryder en fraflytning og gerne vil tilbage til boligorganisationen.

Du kan kun købe et boliggarantibevis, hvis

  • du bor i en familiebolig, seniorbolig eller handicapvenlig (ikke ungdomsbolig)
  • du betaler for boliggarantibeviset, inden du er fraflyttet boligen. Det vil sige inden det såkaldte fraflyttersyn på boligen.
  • hele din husstand flytter

Hvordan bruger jeg beviset?

Beviset gælder i 3 år og giver dig ret til tre boligtilbud.

Kontakt din boligorganisation, når du vil flytte tilbage. Inden for en 3 måneders periode vil boligorganisationen give dig et tilbud på en tilsvarende bolig dvs. en bolig med samme antal rum eller af tilsvarende størrelse (+/- 10m2). Der tages ikke hensyn til etage, indvendige trapper og husdyrtilladelser.

Der skal selvfølgelig være en ledig bolig, og vi søger i prioriteret rækkefølge:

  1. i den afdeling, hvor du boede før
  2. i en anden AARHUSbolig-afdeling med samme postnummer
  3. i en anden AARHUSbolig-afdeling i et tilstødende postnummerområde – hvis hverken 1. eller 2. ikke er muligt.

Der kan udstedes et garantibevis pr. husstand.

Køb af boliggarantibevis

Hvis du ønsker at købe et boliggarantibevis og du opfylder ovenstående krav, skal du overføre 900,- kr. til 3627  4620210099 senest den dag, hvor du fraflytter fra boligen. Husk at påføre dit brugernummer i AARHUSbolig på overførslen.

Når garantien skal bruges

Ansøgning om optagelse på ventelisten skal foretages inden garantiperiodens udløb. Garantibeviset afleveres til boligorganisationen og de sætter fortrin med boliggarantibevis på din venteliste.

Boligorganisationen vil tilstræbe, at der går så kort tid som muligt, før der vil blive tilbudt en bolig.

Det kan ske, at det ikke er muligt at anvise en helt tilsvarende bolig. Det gælder, når der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde, vil der stadig blive tilbudt en bolig, der så tæt som overhovedet muligt, svarer til den tidligere.

Der gives højst 3 tilbud på et boliggarantibevis.

Garantibeviset gælder ikke, hvis der er et uafklaret økonomisk mellemværende med boligorganisationen.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus