Beboerdemokrati

Et centralt element i den almene boligsektor er beboerdemokratiet, der giver beboerne medindflydelse på deres bolig, deres afdeling og boligforeningen som helhed.

Beboerdemokrati indgår som et af seks fokusområder i strategiplanen for Boligforeningen 10. marts 1943 – hvor visionen lyder:

”Boligforeningen skal udvikle beboerdemokratiet på både afdelings- og organisationsniveau. Formålet er at sikre beboerne indflydelse på udviklingen af boligforeningen, således at vi også fremadrettet vil være et velfungerende og attraktivt sted at bo”.

Herunder kan du læse mere om beboerdemokratiet i boligforeningen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er boligforeningens øverste myndighed, og alle beboere i Boligforeningen 10. marts 1943 har stemmeret til generalforsamlingen. Her er der mulighed for at beslutte eventuelle vedtægtsændringer og dermed fastsætte de overordnede rammer for boligforeningens ledelse. Det er også på generalforsamlingen, at hovedbestyrelsens syv medlemmer vælges. Ethvert medlem af boligforeningen har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til administrationen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen giver dermed beboerne både direkte og indirekte indflydelse på boligforeningens udvikling.

Læs referater fra boligforeningens generalforsamlinger.

Vil du stille et forslag til generalforsamlingen?

Boligforeningen har udarbejdet en vejledning til forslag på generalforsamlingen.

Hent vejledning til udarbejdelse af forslag til generalforsamling.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligforeningen og dens afdelinger. Den er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligforeningen. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen er også ansvarlig for ansættelse af direktøren, som står for den daglige ledelse af boligforeningen.

For yderligere information om hovedbestyrelsen – herunder nuværende bestyrelsesmedlemmer og referater fra bestyrelsesmøderne – se under Hovedbestyrelse.

Årets gang i hovedbestyrelsen

AFDELINGSMØDET

Afdelingsmødet er den enkelte afdelings centrale beslutningsorgan. Det er her, at alle vigtige beslutninger for afdelingen og dens beboere træffes. Det er her, at du som beboer kan lade din mening blive hørt og gøre brug af din stemmeret. De beslutninger, der træffes på afdelingsmødet, skal både afdelingsbestyrelse, administration og hovedbestyrelse rette sig efter.

I Boligforeningen 10. marts 1943 afholdes afdelingsmødet inden udgangen af september.

Som beboer kan du på afdelingsmødet:

  • få indsigt i hvad der sker i afdelingen
  • blive orienteret om afdelingens regnskab for det forgangne år. Herunder hvad din husleje er anvendt til
  • være med til at vedtage afdelingens budget for det kommende budgetår
  • komme med forslag til ændringer i afdelingens vedligeholdelses- og ordensreglement samt råderetten og regler for husdyr
  • stille forslag om nye tiltag, der kan gøre afdelingen til et bedre sted at bo
  • stille op til og/eller være med til at vælge afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Vil du stille et forslag til det ordinære afdelingsmøde?

Boligforeningen har udarbejdet en vejledning og et skema til udarbejdelse af forslag til det ordinære afdelingsmøde. For at stille forslag skal du være beboer i den afdeling, hvor du ønsker at stille et forslag. Forslaget indsendes til administrationen senest 14 dage før afdelingsmødet.

Hent og læs mere i vejledning til udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet.

Hent og udfyld skema til udarbejdelse af forslag til afdelingsmøde.

 

Referater fra afdelingsmøder

Referater fra tidligere afdelingsmøder findes under de respektive afdelingers sektion på hjemmesiden.

Valg af afdelingsbestyrelse

På afdelingsmødet vælges en afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes interesser i afdelingen.

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet i din afdeling, har du mulighed for at stille op ved næste afdelingsmøde. Alle beboere over 18 år er valgbare.

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer – og mindst tre.

AFDELINGSBESTYRELSEN

Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser i boligafdelingen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver er bl.a.

  • at sætte sig ind i afdelingens drift og at forelægge afdelingens driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse
  • at forelægge de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes
  • at sikre at arbejdet med at realisere forslag, der er vedtaget på afdelingsmødet, bliver udført
  • at påse at der er god orden i afdelingen.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen har man mulighed for at sparre med andre afdelingsbestyrelser og hovedbestyrelsen om de opgaver og det ansvar, som afdelingsbestyrelsen varetager. Derudover har man mulighed for at deltage i relevante kurser.

Hvert år modtager afdelingsbestyrelserne Årshjul for afdelingsbestyrelser 2024 med information om de formelle opgaver, som afdelingsbestyrelserne varetager ud over de tiltag, møder og arrangementer, som de igangsætter lokalt i den enkelte afdeling.

Har du brug for mere information, kan du henvende dig til din afdelingsbestyrelse eller administrationen. Du kan også finde information på BL – Danmarks Almene Boligers hjemmeside.

Yderligere information om afdelingsbestyrelserne – herunder referater fra afdelingsbestyrelsesmøder – findes under de respektive afdelingers sektion på hjemmesiden.

FÆLLESSKAB OG DELTAGELSESDEMOKRATI

Beboerdemokrati handler ikke blot om valg, regler og rettigheder, men også om frivillighedskulturen og det sociale fællesskab, der eksisterer i boligforeningen – både i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne.

Heri ligger også værdien af de uformelle tiltag, der spirer og skyder op på tværs af foreningen og mellem naboer – som supplement, og ikke modsætning, til de mere formelle dele af beboerdemokratiet som eksempelvis generalforsamlingen, afdelingsmøderne, afdelingsbestyrelsen og hovedbestyrelsen.

Det kan være etablering af en kaffeklub, fællesspisning eller julehygge med naboerne – stort som småt som er med til at tilføre livet i boligforeningen værdi.

Beboerdemokrati handler dermed i høj grad om initiativ og lyst til at engagere sig – og om at være beboer og ikke blot lejer.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus