Vedtægter

Kapitel 1.

Navn, hjemsted og formål.

§ 1.         Boligforeningen er en almen boligorganisation og dens navn er Boligforeningen 10. marts 1943.

Stk. 2.    Boligforeningen har hjemsted i Vejlby-Risskov, Århus kommune.
Stk. 3.    Boligforeningen har ikke nogen oprindelig egenkapital.

§ 2.        Boligforeningen er organiseret uden medlemsindskud.

§ 3.        Boligforeningen har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger med videre.

Stk. 2.    Boligforeningen kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administration af disse, eller som er baseret på den viden boligforeningen har oparbejdet.

Kapitel 2.

Medlemskab.

§ 4.        Som medlemmer af boligforeningen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på forenin-gens venteliste.
Stk. 2.    Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal foreningen udlevere et eksemplar af foreningens vedtægter til det pågældende medlem.

Kapitel 3.

Boligforeningens ledelse.
Generalforsamling.

§ 5.       Medlemmer er boligforeningens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen.
Stk. 2.   Generalforsamlingen træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt boligforeningen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation
  eller et alment andelsselskab.
 2. Valg af revisor.
 3. Boligforeningens byggepolitik.
 4. Erhvervelse eller salg af boligforeningens ejendomme.
 5. Væsentlig forandring af boligforeningens ejendomme.
 6. Grundkøb.
 7. Iværksættelse af nyt byggeri.
 8. Nedlæggelse eller salg af en afdeling.
 9. Ændring af vedtægterne.
 10. Opløsning af boligforeningen.

Generalforsamlingen godkender boligforeningens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 3.    Generalforsamlingen godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
Stk. 4.    Generalforsamlingen delegerer kompetencen til boligforeningens bestyrelse på følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 2. Grundkøb.
 3. Iværksættelse af nyt byggeri.
 4. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøder for flere
  afdelinger jf. § 17, stk. 2.
 5. Ændring af låneforhold i afdelingernes ejendomme.

Stk. 5.    Generalforsamlingen delegerer beslutningen om hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger til afdelingsmødet for disse.
Stk. 6.    Generalforsamlingen kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligforeningens bestyrelse, skal udøves af generalforsamlingen.

§ 6.       Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning ordinær generalforsamling.
Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om
  forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
  samt forelæggelse af budget.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 5. Valg af formand for bestyrelsen i henhold til § 10 stk. 5.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

§ 7.       Den ordinære generalforsamling afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets slutning og indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved:
opslag på passende sted, eller brev til samtlige bolighavende medlemmer.

Stk. 2.     Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet, skal senest 1 uge før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for medlemmerne på boligforeningens kontor.

Stk. 3.     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det; når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25 % af de medlemmer, der har bolig i bolig-foreningen, eller mindst 25 % af samtlige medlemmer skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet. I sidstnævnte tilfælde afholdes mødet senest 3 uger efter, at anmodning herom er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling.

§ 8.       Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af boligforeningen og disses myndige husstandsmedlemmer. I indkaldelsen kan adgangen betinges af, at der løses adgangskort på boligforeningens kontor senest 5 åbningsdage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.
Stk.3.Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

§ 9.       Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligforeningen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. For at vedtagelse af boligforeningens opløsning skal være gyldig, kræves endvidere, at opløsningen besluttes på afdelingsmøder i samtlige afdelinger, og at den besluttes efter samme regler og med samme majoritet (gennemsnitsresultat af afstemningerne) som nævnt i stk. 1, 3. og 4. punktum.

Stk. 3. Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Har boligforeningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af afdelingerne.

Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen.

Bestyrelsen.

§ 10.       Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusiv formanden, der vælges særskilt. Generalforsamlingen vælger alle 7 medlemmer til bestyrelsen. Samtidig med valg af medlemmer til bestyrelsen vælges suppleanter til disse.

Stk. 2. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være beboere i boligforeningen.

Stk. 3. Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Århus kommune kan kun være medlem af bestyrelsen, hvis de pågældende som bolighavende er valgt af generalforsamlingen.

Stk. 4. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1.  Borgmester i Århus kommune.
 2. Rådmanden for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.
 3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.
 4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet
  med de almene boligorganisationer i kommunen.

Stk. 5. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning, og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Afgår formanden i valgperioden, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen, som herefter konstituerer sig med en formand af sin midte. Ved førstkommende ordinære generalforsamling vælges formand for bestyrelsen.

Stk. 7. Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder den valgte suppleant indtil næste generalforsamling. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 8. Suppleanter indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller når bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 9. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 10. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 11.       Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligforeningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 13, stk. 3. Herunder foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 13, stk. 1. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligforeningen.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører. Det bestemmes ved forretningsorden, hvorvidt nødvendig medhjælp for forretningsføreren kan ansættes af denne eller skal ansættes af bestyrelsen. Dog foretages ansættelse af inspektører for de enkelte afdelinger af bestyrelsen efter indstilling af forretningsføreren.
Stk.4.Boligforeningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næst-formand, i forening med forretningsføreren, hvis en sådan er ansat. Boligforeningens bestyrelse kan meddele en forretningsførende boligorganisation fuldmagt til at forpligte boligforeningen og dens enkelte afdelinger.

§ 12.       Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen beslutte, at andre har adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, går formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.
Stk. 4. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af formanden.

Kapitel 4.

Afdelingernes ledelse.

§13      Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 3, omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt
  godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
 5. Eventuelt.

Stk. 2. Fremsætter mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens bolighavende efter reglerne i § 15, stk. 3.

Stk. 3. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette tilfældet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelings
bestyrelse skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 4. Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen.

Stk. 5. Afgår formanden i valgperioden, og er denne valgt af afdelingsmødet, indtræder den valgte suppleant i afdelingsbestyrelsen, som herefter konstituerer sig med en formand af sin midte. Ved førstkommende afdelingsmøde afholdes valg af formand.

Stk. 6. Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller når mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet beslutning herom, eller når boligforeningens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom. Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligforeningens bestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 7. Tager bolighavende, jf. § 13, stk. 1, 2. punktum, i en ny afdeling ikke inden 6 måneder efter indflytningen – om nødvendigt efter opfordring herom fra boligforeningen – initiativ til indkaldelse af et afdelingsmøde, påhviler det boligforeningens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde.
De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

§ 14.       Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 13, stk. 3, udsendes endvidere det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2. Har afdelingsmødet besluttet jf. § 13, stk. 3, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3.  Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge forud for afdelingsmødet.

§ 15.       Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Adgang har tillige – men uden stemmeret – boligforeningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet med taleret.

Stk. 2.Enhver, der ifølge stk. 1, 1. og 3. punktum, har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag udsendes til afdelingens bolighavende senest 1 uge før mødet.

Stk. 3. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstede-værende stemmeberettigede. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens bolighavende, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag, først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

§ 16.      Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelings-bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer til afdelingsbestyrelsen er bolighavende i afdelingen, disses ægtefæller samt hermed ligestillede personer.

Stk.2.For så vidt angår afdelingsbestyrelsens funktionsperiode, finder reglerne i § 10, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 17.       Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit erhverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligforeningens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.

Stk.2.Boligforeningens bestyrelse kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således af afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk.3.Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

§ 18.       Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen.

Stk. 2. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse

Stk. 4. Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 % af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens bolighavende, hvis mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5. Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen.

Stk. 7. Afdelingsbestyrelsen påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligforeningens ledelse.

Stk. 8. Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelings-mødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk. 10. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der henhører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens bolighavende efter reglerne i § 15, stk.3.

Stk. 11. Boligforeningens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 12. Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
I forretningsordenen kan fastsættes rammer for hvorledes uddelegering af kompetence i henhold til stk. 8 kan foregå.

Kapitel 5.

Valg af revisor.
§ 19.       Boligforeningens og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges på generalforsamlingen.
Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Kapitel 6.

Årsregnskab.

§ 20.       Regnskabsåret for boligforeningen og dens afdelinger er fra 1. januar til 31. december.

Stk.2.Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligforeningen og dens enkelte afdelinger.

§ 21.       Hvis der er ansat forretningsfører, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Stk.2.Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Er forretningsfører ansat, underskriver denne også årsregnskabet.

§ 22.       Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol indsendes til kommunalbestyrelsen jf. § 1, stk. 2, til gennemgang se-nest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 7.

Likvidation m.v.

§ 23.        Likvidation af boligforeningen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.


Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget på boligforeningens generalforsamling den 26. marts 2014
…………………………………………

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus