Vedtægter

Kapitel 1.

Navn, Hjemsted og formål

§1 Boligforeningens navn er Boligforeningen 10. marts 1943

Stk. 2   Boligforeningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

§2 Boligforeningen er organiseret uden medlemsindskud.

§3. Boligforeningens kerneaktivitet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

Stk. 2.  Boligforeningen kan udover den virksomhed, der er nævnt i stk. 1, udføre aktiviteter, som har   en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden boligforeningen har oparbejdet.

Stk. 3.  Boligforeningen 10. marts 1943 udøver sin virksomhed på et non-profit grundlag. Jf. lov om almene boliger m.v.

Kapitel 2.

Medlemskab

§4. Som medlemmer af boligforeningen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på foreningens venteliste.

Stk. 2.  Senest ved indgåelse af lejekontrakt skal boligforeningen udlevere et eksemplar af foreningens vedtægter til det pågældende medlem.

§4a Har en lejer over for boligforeningen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan meddelelser efter disse vedtægter ikke sendes som digitale dokumenter.

Stk. 2   Boligforeningen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med Boligforeningen.

§5 Ledige boliger anvises til boligsøgende efter de regler, der gælder for tildeling af boliger i henhold til bekendtgørelse om udlejning af almene boliger suppleret af tildelingsreglerne under den fælles opnoteringsliste i Aarhus Bolig.

Stk. 2   En lejers rettigheder over sin bolig er undergivet de begrænsninger, der gælder for alment byggeri.

Kapitel 3.

Boligforeningens ledelse

Generalforsamlingen

§6 Medlemmer er boligforeningens øverste myndighed og udøver denne myndighed gennem generalforsamlingen.

Stk. 2   Generalforsamlingen træffer beslutning om:

 1. Hvorvidt boligforeningen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen administrationsorganisation eller et alment andelsselskab.
 2.  Valg af revisor.
 3.  Boligforeningens administrations- og byggepolitik.
 4.  Erhvervelse eller salg af boligforeningens ejendomme.
 5.  Væsentlig forandring af boligforeningens ejendomme.
 6.  Grundkøb.
 7.  Iværksættelse af nyt byggeri.
 8.  Nedlæggelse af en afdeling.
 9.  Ændring af vedtægterne.
 10.  Opløsning af boligforeningen.
 11.  Frikøb af en tinglyst tilbage købsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før den 1. juli 2000.
 12.  Pantsætning af boligforeningens ejendomme

Stk. 3   Generalforsamlingen godkender boligforeningens vedtægter, årsregnskab og beretning.

Stk. 4.  Generalforsamlingen godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende almene boligafdelinger og servicearealafdelinger.

 1. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 2. Væsentlige forandringer af afdelingernes ejendomme
 3. Grundkøb
 4. Iværksættelse af nybyggeri
 5. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger
 6. Pantsætning af afdelingernes ejendomme
 7. Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden
 8. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger

Stk. 5   Generalforsamlingen kan beslutte at delegere kompetencen på et eller flere af de i stk. 4 nævnte områder til boligforeningens bestyrelse.

Stk. 6.  Generalforsamlingen delegerer kompetencen til boligforeningens bestyrelse på følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1.  Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 2.  Grundkøb.
 3.  Iværksættelse af nyt byggeri.
 4.  Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelsesmøder for flere afdelinger jf. § 17, stk. 5.
 5.  Ændring af låneforhold i afdelingernes ejendomme.
 6. Opdeling eller sammenlægning af afdelinger jf. § 17, stk. 5 og 6

Stk. 7.  Generalforsamlingen delegerer beslutningen om hvilken vedligeholdelsesordning, der skal gælde i de enkelte afdelinger til afdelingsmødet for disse.

Stk. 8.  Generalforsamlingen kan til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligforeningens bestyrelse, skal udøves af generalforsamlingen.

§7 Hvert år afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning ordinær generalforsamling.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.
 3. Endelig godkendelse af boligforeningen og dens afdelingers årsregnskab med tilhørende revisionsberetning.
 4. Godkendelse af budget.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. Valg af formand for bestyrelsen i henhold til § 10 stk. 5.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

§8. Den ordinære generalforsamling afholdes i maj og bestyrelsen indkalder med mindst 4 ugers varsel alle boligforeningens medlemmer: Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

Stk. 2.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det; når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når mindst 25 % af boligforeningens bolig lejere skriftligt anmoder om at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 3 uger efter, at anmodning er modtaget. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Når ekstraordinær generalforsamling har været afholdt, kan ny ekstraordinær generalforsamling om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinær generalforsamling. Jf, dog  11 stk. 6.

§9. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer af boligforeningen og disses myndige husstandsmedlemmer. I indkaldelsen kan adgangen betinges af, at der løses adgangskort på boligforeningens kontor senest 5 åbningsdage før generalforsamlingen. Medlemmer af boligforeningens bestyrelsen har ligeledes adgang til generalforsamlingen.

Stk.2.   Enhver, der efter stk. 1 har adgang til generalforsamlingen, har ret til at tage ordet. Enhver, der efter stk. 1. 1 pkt., har adgang til generalforsamlingen, har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal gøres tilgængelige for alle boligforeningens lejere senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3.  Stemmeret har kun boligforeningens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

§10. Beslutning træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindeligt stemmeflertal. Når 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Forslag om ændring af vedtægterne eller opløsning af boligforeningen kan kun vedtages, hvis halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end halvdelen mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes en ny generalforsamling, inden 2 uger efter den første generalforsamling. På denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede - vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Der optages et kort referat om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Referatet skal gøres tilgængelig for boligforeningens lejere

Bestyrelsen

§11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden, der vælges særskilt af generalforsamlingen jf. §7 stk.1. Generalforsamlingen vælger alle 7 medlemmer til bestyrelsen. Samtidig med valg af medlemmer til bestyrelsen vælges suppleanter til disse.

Stk. 2.  Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, skal være beboere i boligforeningen.

Stk. 3.  Medlem af bestyrelsen kan ikke være:

 1. Borgmester i Aarhus Kommune.
 2. Rådmanden for den magistratsafdeling, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer er henlagt.
 3. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i Kommunen er henlagt.
 4. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i Kommunen.

Stk. 4.  Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning, og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.  Afgår formanden i valgperioden, indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen, som herefter konstituerer sig med en formand af sin midte. Ved førstkommende ordinære generalforsamling vælges formand for bestyrelsen.

Stk. 6.  Afgår et bestyrelsesmedlem indtræder den valgte suppleant indtil næste generalforsamling. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stk. 7.  Suppleanter indkaldes hvis et bestyrelsesmedlem uden afbud udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, eller når bestyrelsen træffer beslutning herom.

Stk. 8.  Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 9.  Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§12. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligforeningen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med Aarhus Kommune til Aarhus Kommune.

Stk. 2. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskaber for boligforeningen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet.

Herunder foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder. Endelig vedtager bestyrelsen hvert år inden regnskabsårets udløb budget for boligforeningen.

Stk. 3. Som leder af den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktør. Det bestemmes ved forretningsorden, hvorvidt nødvendig medhjælp for direktøren kan ansættes af denne eller skal ansættes af bestyrelsen.

Stk. 4. Boligforeningen og dens enkelte afdelinger forpligtes ved underskrift enten af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med direktøren. Boligforeningens bestyrelse kan meddele direktøren, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte boligforeningen og dens enkelte afdelinger.

§13. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i dennes fravær, af næstformanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Udover bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen beslutte, at andre har adgang til bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Dagsordenen for mødet gøres tilgængeligt for boligforeningens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter.

Stk.2.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede.

Stk.3.   Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, går formandens eller, i dennes fravær, næstformandens stemme udslaget.

Stk.4.   Der laves et referat fra mødet. Referatet underskrives af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Referatet skal være tilgængeligt for boligforeningens lejere, på boligforeningens hjemmeside, senest 4 uger efter mødets afholdelse

Kapitel 4.

Afdelingernes ledelse

Afdelingsmødet

§14. Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til alle husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Stk. 2   Dagsordenen for afdelingsmødet skal, jf. dog stk. 4, omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
 5. Eventuelt

Stk. 3   Fremsætter mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal    godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved urafstemning blandt afdelingens bolig lejere.  

Stk. 4   Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse skal finde sted (valgmødet). Afholdes to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

Stk. 5   Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3. Valgbare som medlemmer er bolig lejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Stk. 6   Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger formand for afdelingsbestyrelsen.

Stk. 7   Afgår formanden i valgperioden, og er denne valgt af afdelingsmødet, indtræder den valgte suppleant i afdelingsbestyrelsen, som herefter konstituerer sig med en formand af sin midte. Ved førstkommende afdelingsmøde afholdes valg af formand.

Stk. 8   Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, når mindst 25% af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet, når afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom.

Indkaldelse til et ekstraordinært afdelingsmøde skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en anmodning om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde, foretages indkaldelsen af boligforeningens hovedbestyrelse. Når ekstraordinært afdelingsmøde har været afholdt, kan nyt ekstraordinært afdelingsmøde om samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde, jf. dog § 19, stk. 3, 5 pkt.

Stk. 8   I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligforeningens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse.

§15 Afdelingsmødet kan beslutte, at digitale værktøjer inddrages i afholdelsen af kommende afdelingsmøder. Det kan herunder besluttes, at afstemninger under anvendelse af et betryggende afstemningssystem kan foretages digitalt inden for en frist på højst 7 dage efter afholdelse af et afdelingsmøde.

Stk. 2   Det digitale værktøj, der anvendes, skal være tilgængeligt for alle afdelingens beboelseslejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover skal det digitale værktøj være tilgængeligt for enhver, der ifølge § 18, stk. 2, har adgang til afdelingsmødet. Disse må dog ikke have adgang til at deltage i eventuelle afstemninger. Andre end de i 1. og 2. pkt. nævnte må kun have læseadgang til det digitale værktøj. Der må ikke ved anvendelsen af digitale værktøjer stilles krav om profil på sociale medier.

Stk. 3   Det er en betingelse for anvendelse af digitale værktøjer i afholdelsen af afdelingsmødet, at:

 1. Forslag til behandling på afdelingsmødet tillige kan fremsættes ved brev eller e-mail.
 2. Opstilling af kandidater tillige kan ske på afdelingsmødet.

Stk. 4   Hvis der er truffet beslutning om, at afstemning kan ske digitalt efter afholdelsen af afdelingsmødet, er det yderligere en betingelse, at:

 1. Afstemningstemaerne formuleres endeligt før afslutning af afdelingsmødet.
 2. Afstemning tillige kan ske ved brev inden for samme afstemningsperiode, som er fastsat for den digitale afstemning. Stemmesedler skal efter anmodning udleveres fra dagen efter afdelingsmødet og indtil fristen for afstemning udløber.
 3. Eventuelle afstemninger på afdelingsmødet foretages skriftligt.
 4. Alle stemmer optælles samtidig umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb.
 5. Det sikres, at ingen husstand kan afgive flere stemmer, end den har ret til efter vedtægterne.

Stk. 5. Der kan ikke begæres urafstemning om emner, hvor afstemning gennemføres efter stk. 1.

 §16. Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf, § 14 stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2   Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 14, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3   Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet.

§17. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens bolig lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.

Stk. 2.  Adgang har tillige – men uden stemmeret – boligforeningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre -uden stemmeret- kan deltage i mødet: Boligforeningens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre -uden stemmeret- kan deltage i mødet.

Stk. 3. Enhver, der ifølge stk. 1, og 2 har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Forslag udsendes til afdelingens bolighavende senest 1 uge før mødet.

Stk. 4. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede jf. dog § 15. Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens bolig lejere, hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag, først finde sted efter afholdelse af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Stk. 5. Boligforeningens bestyrelse kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger bestemme, at 2 eller flere afdelinger, som udgør en samlet bebyggelse med fælles varmeforsyning, kollektive anlæg eller lignende, skal anses som én juridisk afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, således af afdelingerne skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse.

Stk. 6. Har boligforeningen i forbindelse med opførelse af nybyggeri truffet beslutning om, at to eller flere byggeafsnit skal udgøre en afdeling, kan denne beslutning dog ikke omgøres på et afdelingsmøde i en eller flere af afdelingerne.

Stk. 7. Der optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Et udskrift skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Afdelingsbestyrelsen

§18. Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har til brug herfor ret til at se ethvert bilag vedrørende afdelingens budget og regnskab.

Stk. 2.  Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse.

Stk. 3   Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse

Stk. 4   Medfører et arbejde eller en aktivitet en lejeforhøjelse, der overstiger 15 % af den gældende årsleje, skal godkendelse ske ved urafstemning blandt afdelingens bolighavende, hvis mindst 25 % af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere fremsætter krav herom.

Stk. 5   Udførelsen af kollektive anlæg, som bliver fælles for flere afdelinger, kan gennemføres efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger.

Stk. 6.  Afdelingsmødet fastsætter husorden og vælger vedligeholdelsesreglement for afdelingen. Fastsætter afdelingsmødet ikke en husorden for afdelingen er er boligforeningens husordens regler gældende for afdelingen.

Stk. 7.  Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række områder til en eller flere beboergrupper.

§19. Er der i en afdeling ikke valgt afdelingsbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligforeningens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. Består afdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboer, kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

Stk. 2   Hvert andet år afgår afdelingsbestyrelsens formand. Af afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som medlemmerne er valgt i. Genvalg kan finde sted. Et afdelingsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af afdelingsmødet.

Stk. 3   Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat af afdelingsbestyrelsens møder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsens møder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Stk.4.   Boligforeningens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner.

Stk. 5.  Boligforeningens ledelse skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Stk.6    Afdelingsbestyrelsen påser at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til boligforeningens ledelse.

Stk.7    Afdelingen afholder rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde. Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet.

Kapitel 5.

Valg af revisor

§20. Boligforeningens og dens afdelingers regnskaber revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

          Revisor afgår hvert år, medmindre vedkommende genvælges.

Kapitel 6.

Årsregnskab

§21. Regnskabsåret for boligforeningen og dens afdelinger er kalenderåret.

Stk. 2   Årsregnskabet består af særskilte regnskaber for boligforeningen og dens enkelte   afdelinger.

§22. Direktøren forelægger udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Stk. 2. Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og direktøren og påtegnes af revisor.

§23. Det godkendte årsregnskab skal sammen med bestyrelsens årsberetning, revisors beretning og udskrift af revisionsprotokol senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til kommunalbestyrelsen til gennemgang. Regnskabsmaterialet skal ligeledes indsendes til Landsbyggefonden.

Kapitel 7.

Likvidation

§24. Likvidation af boligforeningen eller dens afdelinger finder sted efter de regler, der er fastsat herom for almene boligorganisationer.

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget på boligforeningens generalforsamling d. 18. maj 2022 og ekstraordinære generalforsamling d. 31. maj 2022

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus