Persondataforordningen

Persondatapolitik – Boligforeningen 10. marts 1943.

Baggrund
I Boligforeningen 10, marts 1943 persondatapolitik redegøres for, hvordan Boligforeningen anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du anvender Boligforeningens hjemmeside, og når du indgår et kontraktforhold med Boligforeningen.

Boligforeningen 10. marts 1943 og www.aarhusbolig.dk (Aarhusbolig a.m.b.a.) er i fællesskab dataansvarlige for de personoplysninger, der indsamles via www.aarhusbolig.dk samt ved henvendelse i administrationen i Boligforeningen. Boligforeningen 10. marts 1943 er selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamle ved cookies på www.10marts1943.dk.
Det skal bemærkes, at Boligforeningen 10. marts 1943 er andelshaver i Aarhusbolig a.m.b.a.

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), samt i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR)

Du finder kontaktoplysninger på den dataansvarlige nederst i dokumentet.

Oplysninger vi indsamler

Cookies
Når du bruger Boligforeningen 10. marts 1943 hjemmeside, placeres en cookie på din enhed (computer, smartphone eller tablets). En cookie er en lille tekstfil, der placeres i din browser. Denne fil sætter Boligforeningen i stand til at modtage oplysninger om enheder, der besøger hjemmesiden. De informationer vi modtager fra Cookies er anonyme.
Du kan slå lagring af cookies fra, under indstillinger på din enhed, sådan at der ikke placeres nogen cookie på din enhed.

Formålet med cookies
Vi bruger cookies for at gøre det nemmer for dig at bruge Boligforeningen af 10. marts 1943 hjemmeside, idet en cookie registrerer din brug af hjemmesiden, og gør, at du ikke skal starte forfra, med at indtaste information, hver gang du besøger hjemmesiden. Det er f.eks. vha. cookien, at hjemmesiden kan huske dine præferencer og login-informationer ved Nem-ID
Cookies kan bl.a. fortælle os:
 Hvor lang tid du bruger hjemmesiden.
 Hvilke sider, der læses.
 Om du har besøgt hjemmesiden før.
 Hvilket styresystem du bruger.

Personoplysninger om lejere i Boligforeningen 10. marts 1943
Indledningsvist skal det det bemærkes, at vi kun indsamler de oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde kontraktforholdet med dig, som lejer, eller for at udføre opgaver som du beder os løse for dig.
Såfremt du ønsker at leje en bolig gennem Boligforeningen 10.marts 1943, er der en række informationer om dig, som vi har brug for at behandle. Informationerne modtager vi gennem internetportalen, www.aarhus bolig.dk, eller direkte fra dig, ved fremmøde i Boligforeningen 10. marts 1043. Når vi indsamler og behandler dine personoplysninger, skal vi have et hjemmelsgrundlag at udføre behandlingen på. I forbindelse med leje af en bolig underskriver du en lejekontrakt, og denne kontrakt udgør hjemmelsgrundlaget for indsamlingen og behandlingen af følgende personoplysninger:

 Dit navn
 Din adresse (nuværende og fremtidig)
 Din mailadresse
 Dit telefonnummer
 Dit personnummer (såfremt du giver samtykke hertil)
 Dokumentation for uddannelse (ved ungdomsboliger)
 Billede-id (studiekort)
 Lægeerklæringer (sundhedsoplysninger til brug for handicapvenlige boliger)
 Dit konto- og registreringsnummer i pengeinstitut

Særligt om personnumre
Vi har mulighed for at modtage dit personnummer direkte fra dig, såfremt du oplyser det til os, og giver udtrykkeligt samtykke til, at vi må modtage og behandle dit personnummer. Samtykket gives via. en fysisk blanket, som du modtager fra os, når vi har brug for at behandle dit personnummer.
Vi opbevarer og benytter dit personnummer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Konkret kan vi bruge dit personnummer til:
 Registrering af elektroniske betalinger via NEM-konto eller betalingsservice
 Elektronisk kommunikation
 Entydig identifikation af dig som lejer

Må vi gerne opbevare og behandle dit personnummer?
Eftersom vi har et fast og vedvarende kundeforhold til både boligsøgende og beboere, er det lovligt for os at opbevare og behandle dit personnummer, såfremt du har givet dit samtykke til det.

Sådan bruger vi de indsamlede personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med lejekontrakten, anvendes bl.a. til at:

 løse opgaver, som du beder os om at løse for dig. Dette kunne f.eks. være oprettelse af lejekontrakt, vaskekort, rekvisitioner og tildeling af bolig. Såfremt du har givet samtykke til elektronisk kommunikation, vil fremsendelse af visse skrivelser fra boligforeningen ske elektronisk
 sende dig nyheder og informationer, såfremt du giver os tilladelse hertil, som vi mener, kunne være interessante for dig som lejer. Som eksempel kan nævnes nyhedsmails, med information om hvad Boligforeningens afdelinger løbende foretager sig
 sende informationer og skrivelser til dig, som relaterer sig direkte til lejeforholdet, som f.eks. flytteafregning og indkaldelse til syn
 overholde gældende lovgivning

Hvordan deler vi de indsamlede personoplysninger?
Boligforeningen 10. marts 1943 sælger ikke dine oplysninger videre, og vi deler dem ikke på anden måde, end beskrevet i denne persondatapolitik.

For at blive lejer i Boligforeningen 10. marts 1043, skal du oprette medlemsskab på internetportalen www.aarhusbolig.dk, der er en fælles internetportal, for en række boligforeninger. Når du opretter et medlemskab på www.aarhusbolig.dk, vil de personoplysninger, du indtaster, være tilgængelige for samtlige tilknyttede boligorganisationer. Såfremt der sker rettelser i dine personoplysninger, f.eks. i form af navneskifte, vil de ændrede personoplysninger være tilgængelige for samtlige boligorganisationer, med tilknytning til www.aarhusbolig.dk. Se listen med tilknyttede boligorganisationer her: https://www.aarhusbolig.dk/kontakt/

Vi kan dele dit navn, telefonnummer og adresse, med tredjemand, som efter aftale med dig skal levere diverse ydelser til din bolig. Dette kunne f.eks. være en håndværker, der skal udføre arbejder i din bolig. Såfremt der sker en pludselig skade i din bolig, f.eks. ved brud på et vandrør, vil vi kunne dele dit navn, telefonnummer og adresse, med tredjemand, med henblik på begrænsning og udbedring af skaderne.
Vi kan også dele dit navn og din adresse med forsyningsselskaber, der leverer ydelser til din bolig.

Vi har ret til at behandle og dele dine personoplysninger for at:
 overholde gældende love, bekendtgørelser m.v.
 imødekomme henstillinger fra offentlige myndigheder og instanser.

Personoplysninger om børn
Når der er tale om personoplysninger om børn, skal der tages særligt højde for børns manglede erfaring samt manglede evne til at overskue konsekvenserne af egne handlinger. Hos Boligforeningen 10. marts 1943 tages forpligtelsen til databeskyttelse af både børn og voksnes personoplysninger meget alvorligt, og derfor besvarer dette afsnit det særskilte spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger fra børn under 18 år

Hvilke oplysninger kan vi indsamle om børn under 18 år?
Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde en kontrakt indgået med et barn under 18 år, eller for at udføre en opgave som barnet, eller dennes værge, har bedt os udføre
Vi har mulighed for, at indsamle de samme personoplysninger om børn under 18 år, som vi gør om øvrige medlemmer af Boligforeningen. Såfremt det bliver nødvendigt, kan vi således indsamle:
 Navn
 Adresse
 Mailadresse
 Personnummer
 Telefonnummer
 Dokumentation for uddannelse
 Billede-id
 Lægeerklæringer
 Konto- og registreringsnummer i et pengeinstitut
 Oplysninger om kaution i forbindelse med kommunelån
Det skal bemærkes, at oplysninger om personnummer kun kan indsamles og behandles, såfremt vi har modtaget udtrykkeligt samtykke til at gøre dette, fra enten barnet eller dennes værge.
Hvem kan se de indsamlede personoplysninger om børn?
Såfremt børn på 18 år og derunder opretter medlemskab på www.aarhusbolig.dk, vil de indtastede personoplysninger være tilgængelige for samtlige boligorganisationer, med tilknytning til www.aarhusbolig.dk. Oplysningerne vil derfor også være tilgængelig for Boligforeningen af 10. marts 1943. Hos os er adgangen til de indtastede oplysninger begrænset, således at kun betroede medarbejdere i administrationen har adgang hertil.

Hvordan bruges de indsamlede personoplysninger om børn?
Personoplysningerne bruges udelukkende til at udføre opgaver, som medlemmet har bedt os om at udføre. Dette kunne f.eks. være oprettelse af lejekontrakt, vaskekort, rekvisitioner og tildeling af bolig. Det skal bemærkes, at unge under 18 år kun med en værges tilladelse kan opnå bolig i Boligforeningen 10. marts 1943.

Hvordan deles de indsamlede personoplysninger om børn under 18 år?
Boligforeningen 10. marts 1943 sælger ikke de indsamlede oplysninger videre, og vi deler dem ikke på anden måde, end beskrevet i denne persondatapolitik. Det skal igen bemærkes, at de personoplysninger, barnet indtaster, vil være tilgængelige for samtlige tilknyttede boligorganisationer. Såfremt der sker rettelser i barnets personoplysninger, f.eks. i form af navneskifte, vil disse ændrede personoplysninger ligeledes være tilgængelige for samtlige boligorganisationer med tilknytning til www.aarhusbolig.dk. Se listen med tilknyttede boligorganisationer her: https://www.aarhusbolig.dk/kontakt/

Boligforeningen kan, som nævnt ovenfor, også dele personoplysninger om børn under 18 år, såfremt det er nødvendigt for at opfylde en indgået lejekontrakt, f.eks. i forbindelse med udførsel af uopsættelige arbejder i boligen. For at sikre Lejere og medlemmer af www.aarhusbolig.dk bedst muligt, stiller Boligforeningen 10 marts 1943, krav om, at modtagere af personoplysninger fra boligforeningen har en ansvarlig persondatapolitik.

Vi har desuden ret til at behandle og dele barnets personoplysninger for at:
 overholde gældende lovgivning, bekendtgørelser m.v.
 imødekomme henstillinger fra offentlige myndigheder og instanser.

Henvendelse fra værge i forhold til personoplysninger om børn.
Du kan – som værge – bede om at se de oplysninger vi har registreret om dit barn. Du kan også bede om at få personoplysninger om dit barn slettet eller rettet, og du kan forhindre, at vi behandler personoplysninger om dit barn, selv om du har givet tilladelse til behandlingen tidligere. Du kan også gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dit barns personoplysninger.

Dine generelle rettigheder vedr. personoplysninger
Du har som medlem af www.aarhusbolig.dk, og som lejer i Boligforeningen 10. marts 1943, en række rettigheder, vedr. dine personoplysninger:

 Du har indsigtsret, hvilket vil sige, at du har ret til at få at vide hvilke personinformationer Boligforeningen 10. marts 1943 behandler om dig.
 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 I visse tilfælde har du ret til at få personoplysninger slettet, inden tidspunktet for vores egen sletning af dine informationer indtræder.
 Du har i visse tilfælde ret til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, sådan, at vi femover kun må behandle dine oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger, som vi er i besiddelse af, i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra os, som dataansvarlig, til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve din ret til indsigt, sletning, rettelse, begrænsning, indsigelse eller overførsel, i forbindelse med dine personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: Boligforeningen 10. marts 1943, Tranekærparken 1, 8240 Risskov, Telefon: 86 21 12 55, mail:bo43@vejlby-bf.dk.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger – i Boligforeningen – i al den tid du har et kontraktforhold med os. Det vil sige, så længe du er lejer i Boligforeningen. Efter lejeforholdet er ophørt, opbevarer vi dine informationer indtil endelig afregning har fundet sted, mht. varmeregnskab o. lign. Dette kan tage op til ét år. Derudover opbevares dine personoplysninger kun for i det tilfælde vi har et evt. retskrav mod dig, eller for at overholde gældende lovgivning.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Boligforeningen 10 marts 1943
Tranekærparken 1
8240 Risskov
Tlf.: 86211255
CVR-nr.: 23096919
Mail: bo43@vejlby-bf.dk

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus