Strategi

For at sikre en god udvikling og fremtid for boligforeningen har hovedbestyrelsen i tæt samarbejde med direktionen udarbejdet Strategi 2020 – Sammen om fremtiden; en overordnet udviklingsplan der sætter rammerne for hovedbestyrelsens virke og sætter retningen for arbejdet i administrationen og driften.

Opdateret målsætningsprogram

Hovedbestyrelsen og administrationen har løbende arbejdet med målsætningsprogrammet i Strategi 2020 – sammen om fremtiden. Det betyder, at der siden strategiperiodens start er sket en udvikling i målsætningsprogrammet. Her kan du læse foreningens opdaterede målsætningsprogram.


Beboertilfredshedsundersøgelse 2016

Med udgangspunkt i et ønske om at få et bedre indblik i beboernes overordnede tilfredshed med boligforeningen samt at få belyst beboernes syn på en række konkrete områder, blev der i perioden 19. september til 7. oktober 2016 gennemført en beboertilfredshedsundersøgelse.

Blandt de godt 1.200 husstande i boligforeningen har 485 deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 40. Resultaterne fra undersøgelsen indgår som et væsentligt grundlag i det strategiske arbejde med at udvikle boligforeningen.

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus