Afdeling 21 Bytoften

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 21, Bytoften

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Ordensreglerne bliver endelig vedtaget til første afdelingsmøde, og skal overholdes. Regelsættet rummer hovedsageligt regler om, hvad du har mulighed for som beboer. Hvis du påtænker ændringer eller etablering af ting i din bolig, der ikke er nævnt i ordensreglementet, er det vigtigt at du kontakter boligforeningens administration eller afdelingsbestyrelsen inden du foretager ændringen i din bolig. Hvis man som beboere ønsker ændringer eller tilføjelser i ordensreglementet kan der stilles forslag herom på det ordinære afdelingsmøde der afholdes én gang årligt.

Adfærd
Almindelig hensynsfuld adfærd forventes af såvel beboere som af deres gæster.

Affald og storskrald
Der må ikke henstilles affaldsposer eller storskrald på ejendommens trapper eller de øvrige fællesarealer.

Affald deponeres/sorteres i Aarhus Kommunes nedgravede affaldsløsninger.

Antenner/paraboler
Der må ikke foretages indgreb i stikdåser. Eventuel flytning af antennestik skal foretages af boligforeningen. Udgiften hertil betales af den enkelte beboer.
Paraboler er ikke tilladt.

Bad og toilet samt VVS
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat/vådservietter, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Vandhaner skal holdes tætte. Skader skal meldes til boligforeningens driftspersonale.

Barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v.
For at sikrer fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v. ikke henstilles i op-gange, idet brandvedtægterne foreskriver, at redningsveje skal holdes frie. Knallerter skal henstilles i det fri. Jf. brandvedtægterne er det forbudt at opbevare benzin og andre brandbare væsker i kældre og depotrum.

Døre
Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke hol-des åbne ved anbringelse af kiler eller lignende. Hærværk på låse eller dørpumper med-fører politianmeldelse med krav om erstatning.

Hoveddørene er installeret med kodepanel (koden udleveres ved indflytning). Koden må ikke deles med uvedkommende.

Dørskilte
For at skåne dørene må der kun benyttes de af boligforeningens opsatte navneskilte. Reklamer, malerier m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejligheden.

Fællesarealer
Afdelingen har nogle meget attraktive fællesarealer. Hele fællesarealet er tilgængeligt for alle beboere i bebyggelsen.

Generelt gælder, at alle opfordres til at benytte faciliteterne, og at alle har ansvaret for at rydde op efter sig selv.

Det er ikke tilladt at fodre vildkatte eller andre vilde dyr, dette gælder også fodring på foderbræt.

Forekomst af skadedyr skal straks meldes til boligforeningens driftspersonale.

GRILL
Der må grilles under hensyntagen til de øvrige beboere.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Kælderrum
Kælderrum skal være aflåst. Brandbare væsker må ikke opbevares eller anvendes i kældre m.v. Kælderrum må ikke anvendes til opholds- eller soverum. Cykler skal place-res i cykelstativ, og knallerter skal anbringes i det fri, jf. brandvedtægterne. Barnevogne stille ved cyklerne.

Opgange
Intet må henstilles i trappeopgangen; Opgangen er kun til almindelig færdsel, brandflugt-vej og sygetransport.

Skilte, reklamer m.v. må ikke anbringes i opgangen.

Støjende adfærd på trapper og i kældre er ikke tilladt.

Parkering
Parkering skal ske på p-pladserne ved afdelingen. Last og campingvogne må ikke parke-res på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvog-ne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Skader
Enhver skade på ejendommen og fællesarealerne skal straks meldes til boligforeningen. Skadevolderen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Unødig slidtage og ødelæggelse af enhver art skal undgås, herunder graffiti og lign.

”Støj”
Ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og lignende skal der tages hensyn til naboerne. Efter kl. 22.00 skal man vise særligt hensyn, så man ikke forstyrrer andres ønske om nattero. I særlige tilfælde skal man sikre sig, at naboerne er indforstået med moderat støj, der foregår i tidsrummet imellem kl. 22:00 – 06:00.

Da brugen af f.eks. boremaskiner er til meget stor gene for beboerne i de tilgrænsende lejligheder, må boremaskiner kun benyttes på aftalte tidspunkter:

Hverdage (mandag – fredag) imellem kl. 08.00 – 18.00.
Lørdage og søndage imellem kl. 09.30 – 18.00.

Det samme gælder andre støjende maskiner.

Termoruder og vinduesglas
Ved skader på termoruder og glas skal boligforeningens driftspersonale straks kontaktes.

Tøjtørring
Husk udluftning minimum 3 x 10 minutter dagligt og særlig i forbindelse med indendørs tørring af tøj. Dette forhindrer opbygning af skimmel i boligen.

Vinduespudsning
Lejer har pligt til at sørge for at lejemålets vinduer vaskes / pudses jævnligt, så de fremstår pæne og rengjorte. Afdelingen sørger for udvendig pudsning.

Vand
Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal meddeles til var-memester i træffetid eller på mail.

Der må alene bruges toiletpapir i toilettet.

Hvis der opdages vandudslip fra opvaskemaskine, vaskemaskine eller andet, skal dette straks meddeles til boligforeningens driftspersonale, så en evt. vandskade kan undgås.

Vand- og varmeanlæg
Hvis der er brug for assistance – evt. hvis der mangler varme / varmt vand – må man ikke selv stille på varmeanlægget. Kontakt i stedet boligforeningens driftspersonale.

Opdateret, den 28. august 2023

Kontakt Varmemesteren

Afdeling 21, Bytoften serviceres fra Fællesskab på tværs som består af:

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626

 

Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus