Afdeling 23 Engsøvej

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 23 – Engsøvej
For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Adfærd
Almindelig hensynsfuld adfærd forventes af såvel beboere som af deres gæster.

Affald og storskrald
Der må ikke henstilles affaldsposer eller storskrald på ejendommens trapper eller de øvrige fællesarealer. Ved storskrald kontaktes Kredsløb på
https://www.kredslob.dk/produkter-og-services/genbrug-og-affald/storskrald

Affald deponeres/sorteres i Aarhus Kommunes nedgravede affaldsløsninger.

Antenner/paraboler
Der må ikke foretages indgreb i stikdåser. Eventuel flytning af antennestik skal foretages af boligforeningen. Udgiften hertil betales af den enkelte beboer.
Paraboler er ikke tilladt.

Bad og toilet samt VVS
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat/vådservietter, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Vandhaner skal holdes tætte. Skader skal meldes til boligforeningens driftspersonale.

Barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v.
For at sikrer fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v. ikke henstilles på svalegangene, idet brandvedtægterne foreskriver, at redningsveje skal holdes frie. Knal-lerter skal henstilles i det fri. Jf. brandvedtægterne er det forbudt at opbevare benzin og andre brandbare væsker depotrummene i lejemålene eller i de fælles depotrum.

Depotrum i kælderen
Enkelte beboere har fælles adgang til individuelle depotrum Depotrummene skal være aflåst. Brandbare væsker må ikke opbevares eller anvendes. Depotrummene må ikke anvendes til opholds- eller soverum. Barnevogne stille i barnevognsrummet. Cykler skal placeres i cykelskuret.

Døre
Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke hol-des åbne ved anbringelse af kiler eller lignende. Hærværk på låse eller dørpumper med-fører politianmeldelse med krav om erstatning.

Dørskilte
For at skåne dørene må der kun benyttes de af boligforeningens opsatte navneskilte. Reklamer, malerier m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejligheden.

Fællesarealer og tagterrasse
Hele fællesarealet og tagterrassen er tilgængeligt for alle beboere i bebyggelsen.
Generelt gælder, at alle opfordres til at benytte faciliteterne, og at alle har ansvaret for at rydde op efter sig selv.
Det er ikke tilladt at fodre vildkatte eller andre vilde dyr, dette gælder også fodring af fugle på foderbræt.
Forekomst af skadedyr i afdelingen skal straks meldes til Kommunen og til boligforenin-gens driftspersonale.

GRILL
Der må grilles under hensyntagen til de øvrige beboere.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Svale- og trappeopgang
Intet må henstilles i svale- og trappeopgangene; Opgangen er kun til almindelig færdsel, brandflugtvej og sygetransport.

Skilte, reklamer m.v. må ikke anbringes i opgangen.

Støjende adfærd på trapper og slavegange er ikke tilladt.

Parkering
Parkering skal ske på p-pladserne ved afdelingen. Last og campingvogne må ikke parke-res på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvog-ne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Skader
Enhver skade på ejendommen og fællesarealerne skal straks meldes til boligforeningen. Skadevolderen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Unødigt slidtage og ødelæggelse af enhver art skal undgås, herunder graffiti og lign.

Støj
Ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og lignende skal der tages hensyn til naboerne. Efter kl. 22.00 skal man vise særligt hensyn, så man ikke forstyrrer andres ønske om nattero. I særlige tilfælde skal man sikre sig, at naboerne er indforstå-ede med moderat støj, der foregår i tidsrummet imellem kl. 22:00 – 06:00.

Da brugen af f.eks. boremaskiner er til meget stor gene for beboerne i de tilgrænsende lejligheder, må boremaskiner kun benyttes på aftalte tidspunkter:

Hverdage (mandag – fredag) imellem kl. 08.00 – 18.00.
Lørdage og søndage imellem kl. 09.30 – 18.00.

Det samme gælder andre støjende maskiner.

Termoruder og vinduesglas
Ved skader på termoruder og glas skal boligforeningens driftspersonale straks kontaktes.

Tøjtørring
Husk udluftning minimum 3 x 10 minutter dagligt og særlig i forbindelse med indendørs tørring af tøj. Dette forhindrer opbygning af skimmel i boligen.

Vinduespudsning
Lejer har pligt til selv at sørge for at lejemålets vinduer vaskes / pudses jævnligt, så de fremstår pæne og rengjorte.

Vand
Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal meddeles til var-memester i træffetid eller på mail.

Der må alene bruges toiletpapir i toilettet.

Hvis der opdages vandudslip fra opvaskemaskine, vaskemaskine eller andet, skal dette straks meddeles til boligforeningens driftspersonale, så en evt. vandskade kan undgås.

Vand- og varmeanlæg
Hvis der er brug for assistance – evt. hvis der mangler varme / varmt vand – må man ikke selv stille på varmeanlægget. Kontakt i stedet boligforeningens driftspersonale.

Den 5. december 2023

Kontakt Varmemesteren

Afdeling 23, Engsøvej serviceres fra Fællesskab på tværs som består af:

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Har du brug for hjælp, bedes du kontakte nedenstående varmemesterkontor:
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk

 

Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus