Afdeling 18 Vikær Toften

Ordensreglement

Afdeling 18 – Vikær Toften

For at skærme afdelingernes ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Overtrædelse af dette reglement kan ifølge boligoverenskomsten medføre ophævelse af lejemålet.

Affald
Affald skal være omhyggeligt indpakket i ikke for store pakker, også tørt affald som opfejning, glasskår og lignende skal indpakkes.

Papkasser, engangsemballage og andet stort affald skal anbringes i den opstillede affaldscontainer.

Altaner
Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster på brystninger. Såfremt man ønsker at opsætte markiser og solsejl, skal tilladelsen indhentes forud hos afdelingsbestyrelsen.

Altanerne må ikke bruges som oplagringsplads for møbler el.lign., der kan ses fra havesiden.

Ved rengøring af altaner må disse vaskes, men af hensyn til beboerne nedenunder må der ikke spules.

Vær opmærksom på rottefaren ved spild fra fuglebrætter og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under eventuel rottebekæmpelse.

Bad og toilet
Af hensyn til natteroen i ejendommen henstilles, at vandhanerne – bortset fra haner i håndvask og køkkenvask – ikke benyttes mellem kl. 23 og 6.

Barnevogne, cykler, knallerter, scootere og motorcykler
Barnevogne, cykler, knallerter, scootere og motorcykler må kun hensættes på de anviste steder.
Knallerter, scootere og motorcykler må ikke tages ind i boligbebyggelser – hverken i kældre, opgange, lejligheder eller på altaner.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af gård, trapper eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Husdyr
I henhold til gældende ordensreglement må der ikke holdes husdyr i afdelingen.

Kælderrum
Disse skal altid være aflåste, også selv om rummene ikke benyttes.
Der må ikke anbringes ting udenfor rummene. Der kan evt. laves aftale med varmemesteren om kortvarige anbringelser.

Musik
Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens tilladelse.
Benyttelse af TV, radio, DVD- og Cd-afspiller herunder computere, musikanlæg i øvrigt samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere og kun med lukkede døre og vinduer.

Parabolantenne
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer henvises til P-pladserne ved Vikær Toften.
Last-, vare-og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning.

Park- og frontanlæg
Beboere opfordres til at værne om beplantninger. Blomster og grene må ikke afbrækkes.
Færdsel i bede og buskadser er forbudt, medmindre man sætter forårsløg o.l.
Medmindre der er tale om handicapkørsel, er kørsel med motoriserede køretøjer ikke tilladt.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Sportspladsen, ”Sejrspladsen”
Reglerne for lån af sportsredskaber er opsat i vaskehuset og skal følges.
Alkohol må kun indtages i forbindelse med måltider, sportsaktiviteter eller ved særlige beboerarrangementer.

Trappeopgange
Fodtøj, legetøj, barnevogne og lignende, må ikke hensættes på trapper eller udenfor entredøre. Ophold og rygning i trappeopgange er ikke tilladt.

Trapperengøring: Reglerne står i Vedligeholdelsesreglementet, afsnit V.

Færden
Færden på trapper og i lejligheder må ske med hensyntagen til de øvrige beboere.

Tøjtørring og bankning
Tørring af tøj på altaner og i haver, skal ske på lave tørrestativer, der ikke kan ses fra havesiden. Bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre må ikke ske fra vinduer, trappereposer eller altaner.

Vaskehuset
Vaskehusreglerne er opsat i vaskehuset og skal følges.

Bemærk at hjemmehjælperes reservationer skal respekteres, såfremt reservationerne sker senest dagen før.

Ændret på afdelingsmødet 14. september 2016

 

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus