Afdeling 22 Asmusgaardsvej

Ordensreglement

Ordensreglement

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødigt slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Ordensreglerne er gældende indtil de bliver vedtaget af beboerne på stiftende afdelingsmøde mandag, d. 14. marts 2022, og skal overholdes. Regelsættet rummer hovedsageligt regler om, hvad du har mulighed for som beboer. Hvis du påtænker ændringer eller etablering af ting i din bolig, der ikke er nævnt i ordensreglementet, er det vigtigt at du kontakter boligforeningens administration eller afdelingsbestyrelsen inden du foretager ændringen i din bolig. Hvis man som beboere ønsker ændringer eller tilføjelser i ordensreglementet kan der stilles forslag herom på det ordinære afdelingsmøde der afholdes én gang årligt.

Grill

Der må grilles under hensyntagen til de øvrige beboere.

Skur

De boliger der ligger i stuen og er i et plan, har også adgang til et skur. Den enkelte beboer har selv ansvaret for, at skuret der tilhører lejemålet er låst. I skuret må der ikke opbevares brandbare væsker.

Musik

Benyttelse af radio, TV, musikanlæg og lignende, skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Det samme hensyn skal tages ved enhver form for støjende adfærd.

Antenner/paraboler

Samtlige boliger er forsynet med mulighed for fibernet og lignende for radio og TV. Det er ikke tilladt at opsætte udvendige antenner og eller paraboler uden tilladelse.

Hvis lejere har behov og brug for kanaler, der ikke kan hentes via fibernet og lignende i området, kan der søges om tilladelse til opsætning af antenne eller parabol på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om antenne eller parabol kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer samt tegning der viser ønsket placering til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som antenne eller parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.
En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.
Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Vinduespudsning

Lejer har pligt til at sørge for, at lejemålets vinduer vaskes / pudses jævnligt, således at de fremstår pæne og rengjorte.

Bad og toilet samt VVS

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Vandhaner skal holdes tætte. Skader skal meldes til boligforeningens driftspersonale, så vandspild undgås.

Opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler

Anvendelse af opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler skal ophøre kl. 22.00.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Parkering

Last og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvogne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Udearealerne

Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Der må ikke ændres i beplantningen på fællesarealerne, medmindre andet er aftalt på afdelingsmødet.

Boligerne i stueetagen samt i 2 plan har tilhørende mindre haver. I bredden er haverne afgrænset ved adskillelsen mellem de enkelte lejemål. For boliger med forhaver er dybden af forhaverne afgrænset af kantsten. For boliger med baghaver er dybden af haven -afhængig af beliggenhed- afgrænset af først komne henholdsvis kantsten, 1 meter fra skel/beplantning ved skel, regnvandsbed eller efter 6 meter målt fra husmur. Alle boliger skal således kunne tilgå den tilhørende baghave via havesiden, for eksempel via et frit gangareal på mindst 1 meter i bredden. Eksisterende beplantning må ikke ændres. Græs og beplantning i haven holdes af beboeren, der har pligt til at sørge for at haven fremstår vel vedligeholdt.

Der må opsættes træstakit med vandrette planker/lameller langs siderne af haverne. Stakittet skal males sort eller fremstå olieret i vilkårlig træsort, for at opnå et ensartet udtryk i afdelingen. Den maksimale højde på stakittet er 180 cm og skal opsættes minimum 30 cm fra eksisterende beplantning. Naboer der deler skel i haven skal være enige om opsætning af stakit. Jævnfør lokalplanen må der ikke opsættes stakit parallelt med facaderne. Arbejdet skal være håndværksmæssig forsvarligt udført og stakittet skal fremstå vel vedligeholdt. Udgifter til opsætning af stakit påhviler den enkelte beboer.

Flisearealet må udvides til maksimalt 3 meter fra husmur, dog minimum 1 meter fra skel jævnfør lokalplanen. Arbejdet skal være håndværksmæssig forsvarligt udført. Udgifter til udvidelse af flisearealet påhviler den enkelte beboer.

For boliger med svalegang må der opsættes altankasser indvendigt på gelænderet. Der må af sikkerhedsmæssige hensyn ikke grilles på eller direkte under svalegangene. Der må dog benyttes elektrisk grill.

Ordensreglementet ændret og godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde d. 11. maj 2022.
Ordensreglementet ændret og godkendt på afdelingsmøde d. 7. september 2022.

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
Tirsdag og torsdag mellem 7.00 og 15.30
Telefontid:
Mandag til fredag kl.  8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail:vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus