Afdeling 22 Asmusgaardsvej

Vedligeholdelsesreglement

Model A - normalistandsættelse

A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse – herunder efter behov, hvidtning, maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle eventuelle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, dvs. otte år og fire måneder, vil afdelingen således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

I Generelt

Reglernes ikrafttræden
1. Med virkning fra den 1. oktober 2023.

Ændring af lejekontrakten
2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Beboerklagenævn
3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand
1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes af være nyistandsat.

Syn ved indflytning
2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor der konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport
3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger
4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter leje-målets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

III Vedligeholdelse i boperioden

Lejerens vedligeholdelsespligt

1. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse – herunder, efter behov, hvidtning, maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle eventuelle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

3. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, ovn, kogeplade og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

4. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Lejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. 

5. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne, ud over det der fremgår af pkt. 3.

Særlig udvendig vedligeholdelse

6. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Anmeldelse af skader

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til boligforeningen eller afdelingens varmemester. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

IV Ved fraflytning

Normalistandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig
- hvidtning eller maling af lofter og vægge
- Maling af vægge
- Rengøring.

2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, dvs. otte år og fire måneder, vil afdelingen
således helt have overtaget udgiften til  normalistandsættelsen.

Misligholdelse

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Ændringer af det lejede

6. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Undladelse af normalistandsættelse

7. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. En vurdering heraf vurderes af udlejer.

Syn ved fraflytning

8. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

9. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

10. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter

11. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse

12. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad de har kostet og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af
misligholdelse specificeres og sammentælles.

13. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

14. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning/overdragelse/dødsfald

15. Ved bytning / dødsfald af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 V Særlig udvendig vedligeholdelse
(jvf. III, 6)

Haven

  1. Indenfor det til hvert lejemål hørende område må hver enkelt beboer selv foretage renholdelse.
  2. Beplantning i og omkring haven holdes af beboeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vel vedligeholdt. Det er ikke tilladt at ændre i den af boligforeningen anlagte beplantning.
  3. Haver/græsarealerne skal holdes pæne og klippes jævnligt med en max længde på 7-8 cm i sommerhalvåret (april til september). Dette gælder både for- og baghave.
  4. Der må ikke sættes planter, der ”hæfter” på muren.
  5. Højden på hække må højst være 180 cm.
  6. I haverne må der kun opbevares haverelaterede genstande både i for- og baghaven, herunder havemøbler, blomsterkrukker, havelegetøj.

 Affald

  1. Der må ikke stilles storskrald på og omkring molokkerne. Sker dette kommer det på den enkelte beboeres regning. Beboerne kan selv kontakte Aarhus Kommunes Storskrald, som afhenter effekterne. Det der skal afhentes må først stilles ud aftenen før afhentningen.

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(jvf. IV, 1)

Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændring af overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.

Stuer, køkken, værelser, entré og gang

Vægbehandling
1. Vægge i stue/køkken/værelser/entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med vægmaling.

Loftbehandling
2. Lofterne i stuer/værelser og entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med loftsmaling.

Gulvbelægning i stue/køkken og værelser
3. Der er lamelparket i boligen. Disse skal efter behov lakeres. Gulvet er 4 mm lamelparket. Eventuel fuldafslibning med maskine skal derfor foretages af et professionelt gulvfirma.

Gulvbelægning i entré, bryggers
4. Der er flisebelagte gulve.

Badeværelse

Vægbehandling
5. Vægge i badeværelset er flisebelagt i brusekabinen. De restende vægge er malede og kan vedligeholdes med maling. Det er ikke tilladt at bore huller i flisevæg.
Der må ikke bores huller i væggene der omkranser badeværelset pga. rørføringer. (Se venligst plantegning over boligerne)

Loftbehandling
6. Lofterne i badeværelset er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning
7. Gulvene i badeværelset er flisebelagte.

Træværk
8. Karme og gerikter er malede i lyse farver og vedligeholdes i samme lyse nuancer.

Inventar
9. Keramisk kogeplade med induktion, indbygningsovn og emhætte. Kølefryseskab skal lejer selv anskaffe.

Installationer
10. Alle ændringer af faste installationer skal foretages af autoriserede håndværkere i henhold til gældende bekendtgørelser på området. Ændringer skal anmeldes til boligforeningen og alle omkostninger i forbindelse med installationen betales af beboeren.

VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse
1. Ved lejerens overtagelse af boligen vil træværk, inventar, tekniske installationer og gulve være istandsat.

Farvevalg
2. Vægge og lofter må kun males i lyse farver.

Generelt
3. Hvor der ved indflytningen er konstateret behov for istandsættelse, som ikke er omfattet af normalistandsættelsen, må indflytter tolerere, at boligforeningen lader arbejdet udføre efter overdragelsen af boligen.

 

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
Tirsdag og torsdag mellem 7.00 og 15.30
Telefontid:
Mandag til fredag kl.  8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail:vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus