Afdeling 27 Skæring Fælled

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 27, Skæring Fælled

Affald og storskrald
Der må ikke henstilles affaldsposer eller storskrald ved boligerne i for- og baghave
eller på de øvrige fællesarealer.
Affald sorteres i Aarhus Kommunes nedgravede affaldsløsninger på Skæring Fæl-led. Storskrald skal beboerne selv køre på genbrugsstationen.

Antenner/paraboler
Fællesantenneanlæg i afdelingen skal benyttes efter de til enhver tid gældende forskrifter. Der må ikke foretages indgreb i stikdåser. Eventuel flytning af antenne-stik skal foretages af boligforeningen. Udgiften hertil betales af den enkelte beboer.
Paraboler er ikke tilladt.

Bad og toilet samt VVS
For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toilet-kummen. Vandhaner skal holdes tætte. Skader skal meldes til boligforeningens driftspersonale, så vandspild undgås.

Barnevogne, cykler, knallerter m.v.
Fælles veje og stier skal holdes fri for barnevogne, cykler m.v., idet brandvedtæg-terne foreskriver, at redningsveje skal holdes frie.

Dørskilte
For at skåne dørene, murværket og træværk må der kun opsættes navneskilte, der er godkendt af afdelingen. Reklamer, malerier m.v. må ikke opsættes på døre, mure, skure eller andre steder uden for lejligheden.

Fællesarealer
Afdelingen har nogle meget attraktive fællesarealer som er tilgængeligt for alle be-boere i afdelingens bebyggelse samt de omkringliggende ejerboliger.
Generelt gælder, at alle opfordres til at benytte faciliteterne, og at alle har ansvaret for at rydde op efter sig selv.

Det er ikke tilladt at tænde bål eller brænde affald af på fællesområdet eller i haver-ne.

Det er ikke tilladt at fodre fugle og vildkatte (og vilde dyr). Det gælder også fodring på foderbræt.

Forekomst af skadedyr skal straks meldes til boligforeningens driftspersonale.

Husdyr
Det er tilladt at holde én hund eller én kat. Hunde skal være i snor.

Skader
Enhver skade på ejendommen og fællesarealerne skal straks meldes til boligfor-eningen. Skadevolderen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige er-statningsregler.
Unødig slitage og ødelæggelse af enhver art skal undgås, herunder graffiti og lign.

Støj og Adfærd
Almindelig hensynsfuld adfærd forventes af såvel beboere som af deres gæster.

Ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og lignende skal der tages hensyn til naboerne. Efter kl. 22.00 skal man vise særligt hensyn, så man ikke forstyrrer andres ønske om nattero. I særlige tilfælde skal man sikre sig, at na-boerne er indforståede med moderat støj, der foregår i tidsrummet imellem kl. 22:00 – 06:00.

Da brugen af f.eks. boremaskiner er til meget stor gene for beboerne i de tilgræn-sende lejligheder, må boremaskiner kun benyttes på aftalte tidspunkter:

Hverdage (mandag – fredag) imellem kl. 07.00 – 19.00.

Lørdage, søndage og helligdage imellem kl. 10.00 – 19.00.

Det samme gælder alle andre støjende maskiner.

Tøjtørring
Indendørs tøjtørring skal så vidt muligt undgås. HUSK udluftning minimum 3 x 10 minutter dagligt.

Vinduespudsning
Lejer har pligt til at sørge for, at lejemålets vinduer vaskes/pudses jævnligt, så de fremstår pæne og rengjorte.

Vand
Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående meldes til afdelingens varmemester. Der må alene bruges toiletpapir i toilettet.

Hvis der opdages vandudslip fra opvaskemaskine, vaskemaskine eller andet, skal dette straks meddeles til boligforeningens driftspersonale, så en evt. vandskade kan undgås. Vi gør opmærksom på at opvaskemaskine, vaskemaskine og
tørretumbler er installeret på eget ansvar, dog med boligforeningens godkendelse, hvis en sådan er givet.

Vand- og varmeanlæg /ventilationsanlæg
Hvis der er brug for assistance – evt. hvis der mangler varme / varmt vand – må man ikke selv stille på varmeanlægget. Kontakt i stedet boligforeningens driftspersonale.

Termoruder og vinduesglas
Ved skader på termoruder og glas skal boligforeningens driftspersonale straks kontaktes

Opdateret den, 27. juni 2023

Kontakt Varmemesteren

Afdeling 27, Skæring Fælled serviceres fra Fællesskab på tværs som består af:

 

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Har du brug for hjælp, bedes du kontakte nedenstående varmemesterkontor:
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk

Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus