Afdeling 8 Tranekærparken

Ordensreglement

Afdeling 8 – Tranekærparken

Som enhver lejer, husstand og gæst har pligt til at overholde.

Overtrædelse af reglementet kan ifølge boligoverenskomsten medføre, at lejemålet bliver ophævet.

Helt overordnet:
Man skal rydde op efter sig selv på fællesarealerne.

Affald
Affald skal indpakkes og affaldsposer være lukkede. Også tørt affald som opfejning, glasskår og lignende skal være indpakket.
Containerne i affalds-øerne må bruges til almindeligt husholdningsaffald.
Papir containerne er til aviser, ugeblade og reklamer.
Pap containerne er til papkasser, som skal være gjort flade.
Glas containerne er til vinflasker, syltetøjsglas, vitaminglas m.m. (uden låg).
Den blå, aflåste container midt i bebyggelsen er til brændbart affald, men ikke trykimprægneret træ.
Det firkantede træskur er til metalskrot, cykler, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, tæpper, madrasser, tv-apparater, elektronisk affald, batterier osv. Der er også plads til porcelæn og glas.
Husk at sortere efter anvisninger i skuret.

Altaner
Det er tilladt at have altankasser. Hvis man ønsker at have markiser, solsejl eller anden lukning af altanen , skal man først indhente tilladelse på boligforeningens kontor.
Man må vaske sin altan, men tag hensyn til beboerne nedenunder.
Man må ikke fodre fugle fra altaner og vinduer.

Barnevogne, cykler m.v.
Barnevogne, cykler og knallerter må kun hensættes på de anviste steder. Scootere og motorcykler må ifølge brandpolitiloven ikke henstilles i kælderen.

Garager og kælderrum
skal altid være aflåste, også selvom rummene ikke benyttes. Kældervinduer skal være lukkede, når man forlader kælderen.

Grill
På altanerne må der bruges gasgrill og el-grill. Gasflasken må max. veje 11 kg, skal afmonteres efter brug og må ikke stå ubrugt på altanen. Der må ikke bruges kulgrill på altanerne.
Der er grill-pladser på fællesarealerne!

Husdyr
Man må ikke holde husdyr, så som hund, kat, marsvin, kaniner m.v. Har man husdyr på besøg skal de være i snor i området.

Brug endelig legepladserne! Også gerne græsplænerne, men vis hensyn, når I leger tæt på boligerne. Forældrene er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller gør skade på bygninger, læskure m.m.

Musik og støjkilder
Brug jeres tv, radio, musikinstrumenter og andre lyd givere med respektfuldt hensyn til naboerne.

Parabolantenner
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og tv.
Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af Lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.”
Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.
Ansøgningsskema indsendes til boligforeningens kontor sammen med en tegning, der viser ønsket placering. Sagen vil herefter blive behandlet, afslag eller godkendelse meddelt, og der bliver anvist en placering af parabolantennen.
Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer, og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.
En placering på murværket kan kun undtagelsesvist accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.
Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer er kun tilladt på de afmærkede parkeringspladser.
Plads til campingvogne kan eventuelt anvises ved henvendelse til boligforeningens kontor.
(Og HUSK at Tranekærparken er 15 km område)

Parkanlæg
Beboerne opfordres til at værne om beplantningerne, – men også til at bruge læskure og hyggekroge aktivt!

Trappeopgange
Der må kun være måtter i trappeopgangene.
Undgå at trampe og larme på trapperne og inden for i lejlighederne af hensyn til øvrige beboere.
I opgang 1 og 45 må der ikke ryges i trappeopgangen.

Tøj-tørring m.v.
Tørring af tøj samt bankning af måtter og tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner. Brug de opsatte stativer.

Vaskerier
Snavsetøj må ikke henstilles i lokalet. Efter vasketuren skal man tage tøjet med sig med det samme.
Maskinerne skal rengøres efter brug.
Erstatning for ødelagt tøj ydes kun i de tilfælde, hvor der kan konstateres maskinfejl. Henvendelse til boligforeningens kontor herom.
Når ens tøj i tørrerummene er tørt, skal man tage det med sig.

Ændret på afdelingsmødet den 25. september 2023.

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus