Afdeling 24 Trøjborg

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 24, Trøjborg

Adfærd

Almindelig hensynsfuld adfærd forventes af såvel beboere som af deres gæster.

  

Affald og storskrald

Der må ikke henstilles affaldsposer eller storskrald på ejendommens trapper, eller de øvrige fællesarealer.

Affald deponeres / sorteres i Aarhus Kommunes nedgravede affaldsløsninger på Trøjborgvej.

 

Tøjtørring

Indendørs tøjtørring skal så vidt muligt undgås. HUSK udluftning minimum 3 x 10 minutter dagligt.

 

Vinduespudsning

Lejer har pligt til at sørge for, at lejemålets vinduer vaskes / pudses jævnligt, således at de fremstår pæne og rengjorte.

 

Altaner

Afdelingens altaner er en af bebyggelsens væsentlige attraktioner. Måden at altanen bruges på, kan imidlertid være til gene for naboer, over- eller underboer.

Eventuelt lys må kun være tændt kortvarigt i tidsrummet imellem kl. 23:00 – 07:00.

Rystning af duge og tæpper må ikke ske fra vinduer og altaner.

Vanding af altankasser må ikke genere underboen.

Det er tilladt at anvende gasgrill på egne terrasser / altaner, men det er ikke tilladt at anvende kulgrill. Hvis der grilles på altanen, skal der vises hensyn til bygningen og til andre beboere.

Det er ikke tilladt at montere markise eller anden udvendig solafskærmning på ejendommen.

 

 Antenner/paraboler

Fællesantenneanlæg i afdelingen skal benyttes efter de til enhver tid gældende forskrifter. Der må ikke foretages indgreb i stikdåser. Eventuel flytning af antennestik skal foretages af boligforeningen. Udgiften hertil betales af den enkelte beboer.

Paraboler er ikke tilladt.

 

Bad og toilet samt VVS

For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Vandhaner skal holdes tætte. Skader skal meldes til boligforeningens driftspersonale, så vandspild undgås.

 

Barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v.

For at sikrer fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v. ikke henstilles i opgange, idet brandvedtægterne foreskriver, at redningsveje skal holdes frie. Knallerter skal henstilles i det fri. Jf. brandvedtægterne er det forbudt at opbevare benzin og andre brandbare væsker i kældre.

 

 Døre

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af kiler eller lignende. Hærværk på låse eller dørpumper medfører politianmeldelse med krav om erstatning.

 

Dørskilte

For at skåne dørene må der kun opsættes navneskilte, der er godkendt af afdelingen. Reklamer, malerier m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejligheden.

 

Fællesarealer

Afdelingen har nogle meget attraktive fællesarealer i gårdrummet. Hele gårdrummet er tilgængeligt for alle beboere i bebyggelsen.

Generelt gælder, at alle opfordres til at benytte faciliteterne, og at alle har ansvaret for at rydde op efter sig selv.

Det er ikke tilladt at fodre vildkatte eller andre vilde dyr, dette gælder også fodring på foderbræt.

Forekomst af skadedyr skal straks meldes til boligforeningens driftspersonale.

Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område.

 

Fælleslokale

Fælleslokalet er for alle afdelingens beboere og kan lejes til “stille” arrangementer fx receptioner, frokoster, møder og fødselsdage.
Arrangementer skal slutte senest kl. 18.00 og der skal gøres rent efter brug.

Der er begrænset udstyr og møblement, så det kan være nødvendigt selv at medbringe det fornødne.
Se opslag ved lokalet for hvem der skal kontaktes for lån, pris m.m.

 

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.

 

Kælderrum

Kælderrum skal være aflåst. Brandbare væsker må ikke opbevares eller anvendes i kældre m.v. Kælderrum må ikke anvendes til opholds- eller soverum. Cykler skal placeres i cykelstativ, og knallerter skal anbringes i det fri, jf. brandvedtægterne.

 

Opgange

Intet må henstilles i trappeopgangen; Opgangen er kun til almindelig færdsel, brandflugtvej og sygetransport.

Skilte og reklamer må ikke anbringes i opgangen.

Støjende adfærd på trapper og i kældre er ikke tilladt.

 

Parkering

Afdelingen råder over en parkeringskælder. Ønsker du at leje en p-plads, skal du rette henvendelse til administrationen, hvor du kan blive skrevet på en venteliste.

 

Skader

Enhver skade på ejendommen og fællesarealerne skal straks meldes til boligforeningen. Skadevolderen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Unødig slidtage og ødelæggelse af enhver art skal undgås, herunder graffiti og lign.

 

”Støj”

Ved benyttelse af fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter og lignende skal der tages hensyn til naboerne. Efter kl. 22.00 skal man vise særligt hensyn, så man ikke forstyrrer andres ønske om nattero. I særlige tilfælde skal man sikre sig, at naboerne er indforstået med moderat støj, der foregår i tidsrummet imellem kl. 22:00 – 06:00.

 

 

 

Da brugen af eksempelvis boremaskiner er til meget stor gene for beboerne i de tilgrænsende lejligheder, må boremaskiner kun benyttes på aftalte tidspunkter:

 

Hverdage (mandag – fredag) imellem kl. 08.00 – 18.00.

Lørdage og søndage imellem kl. 09.30 – 18.00.

Det samme gælder andre støjende maskiner.

 

Vand

Vandspild skal undgås, og dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående meldes til afdelingens varmemester. Der må alene bruges toiletpapir i toilettet.

Såfremt der opdages vandudslip fra opvaskemaskine, vaskemaskine eller andet, skal dette straks meddeles til boligforeningens driftspersonale, således at en evt. vandskade kan undgås.

 

Vand- og varmeanlæg

Hvis der er brug for assistance – evt. hvis der mangler varme / varmt vand – må man ikke selv stille på varmeanlægget. Kontakt i stedet boligforeningens driftspersonale.

 

Termoruder og vinduesglas

Ved skader på termoruder og glas skal boligforeningens driftspersonale straks kontaktes.

 

 

Ordensreglementet godkendt på ekstraordinært afd. møde d. xxxxxxxxxxxxx.

 

Kontakt Varmemesteren

Afdeling 24, Trøjborg serviceres fra Fællesskab på tværs som består af:

 

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626

Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus