Afdeling 20 Egå Mosevej

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 20, Egå Mosevej

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Ordensreglerne er vedtaget af beboerne på afdelingsmøder, og skal overholdes. Regelsættet rummer hovedsageligt regler om, hvad du har mulighed for som beboer. Hvis du påtænker ændringer eller etablering af ting i din bolig, der ikke er nævnt i ordensreglementet, er det vigtigt at du kontakter boligforeningens administration eller afdelingsbestyrelsen inden du foretager ændringen i din bolig. Hvis man som beboere ønsker ændringer eller tilføjelser i ordensreglementet kan der stilles forslag herom på det ordinære afdelingsmøde der afholdes én gang årligt.

Grill

Der må grilles under hensynstagen til hinanden.

Skur

Den enkelte beboer har selv ansvaret for, at skuret er låst.

Musik

Benyttelse af radio, TV og musikanlæg skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Det samme hensyn skal tages ved enhver form for støjende adfærd.

Fodring af fugle

Der er for at undgå rotteproblemer indført totalforbud om at fodre vilde fugle.

Parabolantenne

Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering

Last og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvogne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Udearealerne

Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Der må ikke ændres i beplantningen på fællesarealerne, medmindre andet er aftalt på afdelingsmødet.

Drivhuse.

Det tillades at opføre et ”altan-drivhus” i plexiglas eller plast.

Hvis drivhuset er fæstnet til mur eller træværk omkring boligen skal det være forsynet med en bagbeklædning. Det må højst placeres i en afstand af 20 cm fra væg.

Max bredde 120 cm og max dybde 100 cm.

Drivhuset skal ved fraflytning nedtages, eller der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på, at den nye beboer overtager drivhuset med nedtagningsforpligtigelse ved fraflytning.

Skader, også i nabohaver, i forbindelse med storm skal udredes af ejeren af drivhuset.

Drivhuset må ikke placeres op af skure. Ved fraflytning skal drivhuset fjernes og eventuelle skader skal udbedres. Derudover skal eventuelle ændringer genetableres til det oprindelige. Alt vedligehold er pålagt lejeren.

Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve drivhuset fjernet

Havelåger:

Det er tilladt at sætte en havelåge i beplantningen mod fællesarealet ud for boligen.

Max højde er hækkens højde (som man ønsker den når den er vokset op) max bredde 100 cm.

Hækken må højst være 160 cm høj. Havelågen skal være i træ og males i samme farve som udhusene i området eller sort, hvid. Alt vedligehold er pålagt lejeren.

Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve havelågen fjernet

Markise:

Der kan opsættes markiser, der kan rulles ind, ud for egne vinduer. Markisen må ikke være til væsentlig gene for naboen. Max tilladte udfald er 3 meter. Farven på dugen skal være ensfarvet grå/hvid/sand/sort. Og farven på metalkassen skal være grå/hvid/sand/sort. Markisen skal fjernes ved fraflytning, eller der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på, at den nye beboer overtager markisen og forpligtelsen til at nedtage den ved fraflytning. Beskadiget murværk skal reetableres.

Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve markisen fjernet.

Halvtag:

Der kan opsættes halvtag af typen Feria eller tilsvarende, ved køkkendøren på følgende beboelser: 31B,31D,33E,33G,35B,35D,35F,37C,37H,43B,43D,45B,45E,45G. Halvtaget må ikke være til væsentlig gene for naboen. Tagafløbet skal føres til eksisterende afløb. Max tilladte udfald er 3 x 3,5 meter L. Farven på stængerne skal være antracit eller hvid. Vedligehold af halvtaget påhviler beboeren. Halvtaget skal fjernes ved fraflytning, eller der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på, at den nye beboer overtager halvtaget og forpligtelsen til at nedtage det ved fraflytning. Beskadiget murværk skal reetableres. Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve halvtaget fjernet.

Haveudvidelser:

Afdelingsbestyrelsen kan give tilladelse til haveudvidelse. Det vil sige, at hækken flyttes ud mod fællesarealet efter nærmere ansøgning. Flytningen af hækken vil være permanent, og skal ikke flyttes tilbage ved fraflytning. Der skal ansøges skriftligt til afdelingsbestyrelsens mail.

 

Opsætning af afskærmning mellem boliger:            

Beboerne har ret til at opsætte stakit mellem beboernes haver til havesiden i målene 160*150 cm. Ansøgning foregår via afdelingsbestyrelsen. Opsætning kan dog kun ske, hvis der er enighed mellem beboerne hvorefter hegnet opsættes.

Afdelingsbestyrelsen indsamler to gange årligt bestillinger til opsætning, hvorefter stakittet bliver opsat af en håndværker med regning til beboeren. Henvendelse om dette skal ske til afdelingsbestyrelsen senest 1. marts/1. oktober via afdeling20@boligforeningen.dk.

Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve stakittet fjernet.

 

Eller afskærmningen kan udføres i panelhegn med grøn bevoksning i målene 160*150.

Det bemærkes: Mod fællesarealer må der kun opsættes levende hegn (dvs. hæk) eller panelhegn med grønt i henhold til lokalplanen for området. Vedligehold påhviler beboeren. Ved misligholdelse kan Boligforeningen kræve panelhegnet fjernet.

 

Ændringsdato den 25. september 2017.

Ændringsdato den 25. september 2018.

 

Ordensreglementet godkendt på ekstraordinært afd. møde d. 8. februar 2018.

 

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
mandag og onsdag mellem 7.00 og 15.30
fredag mellem 7.00 og 12.00
Telefontid:
Mandag, onsdag, fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail: vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus