Afdeling 20 Egå Mosevej

Ordensreglement

Ordensreglement for afdeling 20, Egå Mosevej

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Ordensreglerne er vedtaget af beboerne på afdelingsmøder, og skal overholdes. Regelsættet rummer hovedsageligt regler om, hvad du har mulighed for som beboer. Hvis du påtænker ændringer eller etablering af ting i din bolig, der ikke er nævnt i ordensreglementet, er det vigtigt at du kontakter boligforeningens administration eller afdelingsbestyrelsen inden du foretager ændringen i din bolig. Hvis man som beboere ønsker ændringer eller tilføjelser i ordensreglementet kan der stilles forslag herom på det ordinære afdelingsmøde der afholdes én gang årligt.

Grill

Der må grilles under hensynstagen til hinanden.

Skur

Den enkelte beboer har selv ansvaret for, at skuret er låst.

Musik

Benyttelse af radio, TV og musikanlæg skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Det samme hensyn skal tages ved enhver form for støjende adfærd.

Fodring af fugle

Der er for at undgå rotteproblemer indført totalforbud om at fodre vilde fugle.

Parabolantenne

Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering

Last og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvogne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Udearealerne

Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Der må ikke ændres i beplantningen på fællesarealerne, medmindre andet er aftalt på afdelingsmødet.

Ændringsdato den 25. september 2017.

Ændringsdato den 25. september 2018.

 

Ordensreglementet godkendt på ekstraordinært afd. møde d. 8. februar 2018.

 

Kontakt Varmemesteren

Anders Nielsen
Varmemesteren træffes i området
mandag og onsdag mellem 7.00 og 15.30
fredag mellem 7.00 og 12.00
Telefontid:
Mandag, onsdag, fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 6463 5802

Mail: vm20@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus