Afdeling 4 Langengevej

Ordensreglement

Afdeling 4 – Langengevej Syd

For at skærme afdelingernes ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Affald
Husholdningsaffald skal i containerne ved affaldsøen i tillukkede poser

Pap og papir skal i pap- og papircontaineren, også ved affaldsøen

Genbrugsglas skal i kassen for enden af hver affaldsø.

Batterier, elektronik, dåser, el pærer, pvc plastic m.v. (der står skrevet på låget, hvilken du skal vælge til det pågældende affald) skal i de dertil indrettede affaldssække, som er placeret ved den store grønne container (op mod Vejlby Centervej, til venstre for trappen)

Større ting kan dagen før afhentning afsættes ved vendepladsen op mod Vejlby Centervej (dvs. hver anden tirsdag i ulige uger) og det bliver afhentet af storskrald hver an-den onsdag i ulige uger.

Vær opmærksom på rottefaren ved spild fra fuglebrædder og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under evt. rottebekæmpelse.

Altaner
Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster på brystninger, samt opsætte markiser og solsejl.
Ved rengøring af altaner må disse vaskes, men af hensyn til beboerne nedenunder må der ikke spules.

Bad og Toilet
I toiletskålen må ikke kastes noget, der kan tilstoppe afløbet. Det understreges, at blandt andet hygiejnebind og engangsbleer er uopløselige og gentagne gange har været årsag til forstoppelse i afløb.

Ventilationen i badeværelset må ikke tilstoppes af hensyn til aftræk i de andre lejligheder.

Barnevogne, cykler m.m.
Barnevogne, cykler og knallerter må kun hensættes på de anviste steder. Scootere og motorcykler må ifølge brandpolitiloven ikke henstilles i kælderen.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af gård, legeplads, trapper eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Garager og kælderrum
Disse skal altid være aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes.

Husdyr
I henhold til gældende ordensreglement må der ikke holdes husdyr i afdelingen.

Leg
Leg henvises til legepladserne. Græsplænerne må benyttes, men støjende leg nær vinduer til lejligheder og ved gavle er forbudt, ligesom boldspil på plænerne kan forbydes, hvis disse er i fare for nedslidning og for at undgå at ruder smadres. Viceværten kan bortvise børn fra bede og beplantning.

Ophold og leg på trapper og kældergange er forbudt.

Forældre er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller i øvrigt forårsager beskadigelser.

Grillplads
Hvis man ønsker at grille, skal det foregå ovre ved grillpladsen og ikke ude på græsplænen, og ikke lige nedenfor andres altaner

Reservation af grillplads foregår ved, at man som beboer lægger en seddel ovre på bordet med ens navn, hus nr. Og tidspunkt for ønsket brug hvis der er flere, der ønsker at bruge pladsen på samme tid må man finde en løsning i mindelighed.

Husk, at rydde op efter dig, når du har brugt grillen, tøm for brugt kul, når det er kølet af. Rengør grillen, så andre har lyst til at bruge den bagefter. Kom affald over i de respektive containere.

Musik
Benyttelse af musikanlæg og musikinstrument skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

Parabolantenner
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Last- vare- og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning.

Parkanlæg
Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt. Blomster og grene må ikke afbrækkes.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Trappeopgang
Fodtøj, legetøj og lignende må ikke hensættes på trapper eller udenfor entredøre.

Færdsel i trappeopgang må ske med hensyntagen til de øvrige beboere.

Tøjtørring og bankning
Tørring af tøj, bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre må ikke ske fra vinduer, trappereposer eller altaner, men henvises til de opsatte stativer.

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Mariann Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus