Afdeling 9 Mosevænget

Ordensreglement

Afdeling 9 – Spangsvej/Mosevænget

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.
Overtrædelse af dette reglement kan ifølge boligoverenskomsten medføre udelukkelse af foreningen.

Affald
Papkasser, éngangsemballage og andet stort affald skal anbringes i den opstillede affaldscontainer. Vær opmærksom på muligheden for afhentning af storskrald.

Vær opmærksom på rottefaren ved spild fra fuglebrædder og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under eventuel rottebekæmpelse.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af legeplads eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Husdyr
Hver husstand må holde én hund eller én kat under forudsætning af at reglement for husdyrhold overholdes.

Leg
Leg henvises til legepladserne. Græsplænerne må benyttes. Boldspil på plænerne kan forbydes, hvis disse er i fare for nedslidning.

Leg med bue og pil, slangebøsse og andet farligt legetøj er forbudt, og funktionærerne er bemyndiget til at fratage børn sådanne ting og ligeledes til at bortvise børn fra bede og beplantninger.

Forældrene er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller i øvrigt forårsager beskadigelser.

Musik
Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Benyttelse af TV, radio, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn¬tagen til de øvrige beboere.

Parabolantenne
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Last- og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning.

Parkanlæg
Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt.
Blomster og grene må ikke afbrækkes.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Tøjtørring og bankning
Tørring af tøj, bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre henvises til de opsatte stativer.

Vedtaget på afdelingsmøde den 9. februar 1995.
Ændret på afdelingsmøde den 29. april 2004 (paraboler)

 

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Marian Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus