Afdeling 9 Mosevænget

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Forbedringsarbejder udenfor boligen med godtgørelse er følgende:

1. Opførelse af overdækninger og uopvarmet udhus/udestue.

Under forudsætning af, at arbejderne udføres fuldt ud håndværksmæssigt korrekt, og at der anvendes materialer af god kvalitet, samt at fornødent skitse- og tegningsmateriale til fuld belysning af de ønskede arbejder fremsendes til boligforeningens kontor sammen med ansøgning om tilladelse til opførelse, kan nedennævnte arbejder forventes tilladt.

Skal sagen behandles hos bygningsmyndighederne, sker henvendelser hertil gennem boligforeningens kontor.

1. På indgangssiden kan der opføres en overdækning langs husfacaden fra indgangspartiet til nabohuset/gavllinien. Overdækningens yderlinie skal holdes inden for byggelinien, svarende til yderste fremspring på murværk.
2. På havesiden kan der indenfor byggelinien, svarende til yderste fremspring på murværket, opføres en tilsvarende overdækning i hel eller halv længde, eller der kan opføres en uopvarmet udestue i direkte forbindelse med dagligstuen.

Forbedringsarbejder udenfor boligen uden godtgørelse er følgende:

1. Hvor der diskret og uden gener for naboanlæg og oversigtsforhold er mulighed derfor, kan der på eget grundstykke opføres et drivhus eller skur på indtil 8 m2.

Max. højde for fritstående skur/drivhus er 2,30 meter.
Max. højde for skur/drivhus placeret på husgavl er 2,40 meter.

Særlige vedligeholdelsesudgifter. Visse forbedringsarbejder kan medføre særlige vedligeholdelsesudgifter for boligafdelingen. Sådanne udgifter skal opkræves som lejeforhøjelse for de lejere, der har fået lavet arbejderne og for lejere, der senere overtager lejemålet.

Forbedringsarbejder indvendigt uden godtgørelse er følgende:

En standard blivende indvendige ændringer af boligen, som kan forventes godkendt. Enhver ændring skal dog før arbejdet påbegyndes forhåndsgodkendes af boligforeningen.
Efter Arbejdets afslutning skal den håndværksmæssige kvalitet slutgodkendes af boligforeningen. Herefter vil ændringen blive registreret i beskrivelsen af den aktuelle bolig, som en blivende ændring. Beboeren betaler selv alle omkostninger i forbindelse med ændringen.

4. værelses bolig på 87 m2:

* 2 stk. 6 m2 kamre skal kunne slås sammen til et stk. 12 m2 værelse.
Beboeren beslutter om der skal være en eller to døre i lokalet. m.

* Permanent fjernelse af dør mellem entré og køkken.

* Permanent ændring af dør mellem entré og køkken fra traditionel dør til
skydedør eller foldedør.

* Etablering af loftslem med fastmonteret foldbar stige i loftet i det lille
kammer ved entre for at lette udnyttelse af loftsrum.

3. værelses bolig på 69 m2:

* Køkkenet og det lille 6 m2 kammer skal kunne slås sammen til et stort
køkken. beboeren beslutter om der skal være en eller to døre i lokalet.

 

Lånefinansiering af forbedringsarbejder.

Beboere, der ønsker at forbedre lejligheden, kan udover råderetten vælge at låne til udgiften i afdelingen, mod en huslejeforhøjelse i afskrivningsperioden på 10 år. Det er en betingelse herfor, at afdelingens aktuelle økonomi tillader det. Den maksimale lånebeløbsgrænse fastsættes til kr. 71.867,00 pr. 1. januar 2023, som reguleres i takt med byggeomkostningsindekset én gang årligt.

Køkkenrenovering skal dog udføres i henhold til afdelingsmødets beslutning om køkkenudskiftning ved fraflytning.
Til finansiering af køkkenudskiftning kan lånes det fulde beløb i henhold til denne beslutning.

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Marian Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus