Afdeling 10 Vejlby Vænge

Ordensreglement

Afdeling 10 – Vejlby Vænge

For at sikre en god husorden i afdelingen fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.
Overtrædelse af dette reglement kan ifølge boligoverenskomsten medføre udelukkelse af foreningen.

Affald
Det daglige affald skal sorteres efter Renholdningsselskabets bestemmelser og anbringes i de respektive containere i affaldsøerne. Papkasser o. l. storskrald skal anbringes i de hertil opstillede affaldscontainere. Haveaffald skal anbringes på den indhegnede affaldsplads ved indkørslen.

El-opvarmning
Elopvarmning af skure og udestuer er ikke tilladt.
Det er heller ikke tilladt at opvarme biler og bilmotorer med elvarmere.

Garager
Garageportene skal holdes lukket og aflåst.

Husdyr
Hver husstand må holde én hund eller én kat under forudsætning af at reglement for husdyrhold overholdes.

Motorkøretøjer
Parkering af motorkøretøjer på brandveje er ikke tilladt.

Last-, varebiler og busser må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning.

Campingvogne og trailere må kun parkeres på de af afdelingsbestyrelsen anviste pladser.

Færdsel med motorkøretøjer i gårdene er ikke tilladt.

Musik
Ved benyttelse af radio, TV og musikanlæg skal der tages hensyn til de øvrige beboere. Det samme hensyn skal tages ved enhver form for støjende adfærd.

Parabolantenner
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.
Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne
på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Julebelysning
Løbende og blinkende julebelysning skal være slukket mellem 22.30 – 7.00.

Støj
Brug af larmende maskiner, boremaskiner, græsslåmaskiner, hækklippere og lignende, må bruges i hverdage mellem kl. 8.00 og 20.00 og lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 10.00 og 17.00.

Ændret på afdelingsmødet den 22. april 2004
Ændret på afdelingsmødet den 9. september 2019
Ændret på afdelingsmødet den 22. september 2021

michael_rotmann1

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Mikael Rothmann, Marianne Henriksen, Rob Hilliard, Peter Myken Jørgensen
Kontor: Vejlby Vænge
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus