Afdeling 10 Vejlby Vænge

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement – afdeling 10, Vejlby Vænge

Model B – med vedligeholdelseskonto

B-ordningen - kort fortalt
Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.
Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

I Generelt

Reglernes ikrafttræden

 1. Med virkning fra den 16. september 2020 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Ændring af lejekontrakten

 1. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Beboerklagenævn

 1. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand

 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat.

Syn ved indflytning

 1. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport

 1. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

 1. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
 2. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

III Vedligeholdelse i boperioden

Boligens vedligeholdelseskonto

 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.
 1. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. 
 1. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. 
 1. Før en udgift kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, skal lejeren skriftligt bekræfte, at udgiften anvendes til vedligeholdelse af boligen, og skal give accept til at udgiften kan trækkes af vedligeholdelseskontoen. 
 1. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren bestemmer selv hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, og er hermed ansvarlig for arbejdets kvalitet. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentation i form af kvitterede regninger fra momsregistrerede virksomheder skal fremsendes/afleveres til boligforeningens kontor umiddelbart efter arbejdets udførelse. 

6. I den enkelte afdeling kan det besluttes, at vedligeholdelseskontoen kan anvendes til yderligere vedligeholdelsesarbejder i naturlig forbindelse med foranstående arbejder, under forudsætning af at    hensættelsesbeløbet forhøjes. 

 1. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Den aktuelle størrelse på vedligeholdelseskontoen vises på de månedlige huslejekvitteringer ligesom det fremgår hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen.

Særlig udvendig vedligeholdelse

 1. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 
 1. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

 1. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
 1. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. 
 1. Udlejeren kan beslutte, at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 10. 

Anmeldelse af skader

 1. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

IV Ved fraflytning

Ingen istandsættelse ved fraflytning

 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet.

Misligholdelse

 1. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 
 1. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. 

Ekstraordinær rengøring

 1. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Ændringer af det lejede

 1. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Syn ved fraflytning

 1. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

 1. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 
 1. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. 

Oplysning om istandsættelsesudgifter

 1. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.

Endelig opgørelse

 1. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 
 1. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

 1. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning

 1. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 

V Særlig udvendig vedligeholdelse, herunder hegnsregler
(jvf. III, 9)

Regler for hegn og haver på havesiden 

 1. Haver og private gårdarealer vedligeholdes og renholdes af den enkelte beboer. Herunder også snerydning. Haven skal fremtræde vel vedligeholdt.
 2. Ved fraflytning skal haven være vel vedligeholdt, så den kan overdrages til den nye beboer. I modsat fald vil afdelingen sørge for istandsættelse for den fraflyttende beoers regning. Træer og buske må ikke fjernes ved fraflytning.
 3. I haven kan der etableres en havelåge med maksimum bredde mellem stolper på 1 meter og maksimum højde 1,80 meter. Lågen skal etableres på bagkanten af hækken og holdes så diskret som muligt.
 4. Hegn kan, som nu, kun etableres ca. 4 meter ud (standardsektion + stolpe).
 5. Resten af haven kan kun omkranses af hæk. Maksimum højde på hæk er 1,80 meter som måles i niveau. Der må ikke plantes buske eller træer, der overstiger 1,80 meter nærmere end 1 meter fra skel. Buske eller træer, i for- og baghave skal stå min. 4 meter fra bygningens tag og må ikke være højere end tagrenden. Der henstilles i øvrigt til beboerne om, at tage hensyn til naboerne, når der beplantes. Opstår der tvist omkring planter, hæk eller hegn i skel gælder de 1,80 meter.
  Hækkene skal være klippet inden den 15. august.
 6. Af hensyn til naboer skal græsset i haven til enhver tid holdes i maksimum højde af 15 cm. Dette af hensyn til spredning af ukrudtsfrø.
 7. Opfyldes disse krav ikke, vil der kunne blive foretaget indgreb i haver, hegn og græs samt diverse for beboerens regning.

Regler for hegn på gårdsiden 

 1. Lejligheder med stor vinduesfacade mod gården:
 • Lejligheder med gårdens niveau: Hegn max. 1,50 m trukket 10 cm fra skel. Hegn skal udføres i samme materiale som hegn i skel (lærketræ). Der må ikke flyttes med postkassen. Ellers skal hegnet trækkes tilbage efter postkassen, hvis man vil have samme type havelåge. Beplantning må gerne finde sted frem for hegn – dog max høj på 1,80 m. Disse holdes af beboerne selv.
 • Lejligheder under gårdens niveau: Hegn 10 cm fra skel, må ikke være højere end skurets tag. Til disse lejligheder findes ingen standard mål, da de ligger ca. 30 cm under går niveau.
 • Lejligheder over gårdens niveau aftales med afdelingsbestyrelsen.
 1. Lejligheder uden vinduesfacade mod gården:
 • Lejligheder i gårdens niveau uden facadevinduer: 10 cm fra skel max. Hegn 1 meter eller trukket tilbage til skurkant 1,50 meter høj findes i standard mål. Der vil stadig være mulighed for at plante hæk busk i skel, disse holdes af beboerne selv, og må være max 1,80 meter høj.
 1. For alle hegn gælder det, at hegnet og lågerne skal fremstå pænt og vedligeholdt. Gør det mod forventning ikke det, vil det blive fjernet for beboerens regning. Ønsker man at trække hegnet tilbage fra skel, skal området foran hegnet ud mod gården holdes pænt og velplejet evt. plantes til. Vedligeholdelsen af arealet påhviler den enkelte beboer. Dispensation for dem der p.t. ikke overholder ovennævnte krav.

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(jvf. IV, 1)

Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændring af overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.

 Stuer, værelser og entré 

Vægbehandling

 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen vandskurede og malede og kan vedligeholdes med maling.

Loftbehandling

 1. 2. Lofterne i stuer/værelser og entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling. 

Gulvbelægning

 1. Gulvene i lejlighedens stuer/værelser er belagt med nålefilt.

Køkken 

Vægbehandling

 1. Vægge i køkken er ved indflytningen vandskurede og malede og kan vedligeholdes med vægmaling. 

Loftbehandling

 1. Lofterne i køkken er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling. 

Gulvbelægning

 1. Gulvene i køkken er belagt med vinyl/linoleum.

 

Badeværelse

Vægbehandling

 1. Vægge i badeværelse er ved indflytningen vandskurede eller beklædt med enten vinyl eller glasvæv. De vandskurede vægge og de som er beklædt med glasvæv kan vedligeholdes med vægmaling.

Loftbehandling

 1. Lofterne i badeværelset er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning

 1. Gulvene i badeværelset er belagt med linoleum/fliser.

Inventar

 1. I toilettet må ikke puttes bleer, bind, legetøj og lignende. Der er ikke krav om permanente garderobeskabe i afdelingen.

Installationer

 1. Installation af hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og emhætte) i lejemålet skal anmeldes til boligforeningen inden installeringen. Installation må kun foretages af autoriserede håndværkere. Alle omkostninger i forbindelse med installationen betales af beboeren.

VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. 
 1. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto.

Slid og ælde

 1. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Farvevalg

 1. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

Ændret på d. 14. september  2020.

michael_rotmann1

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Mikael Rothmann, Marianne Henriksen, Rob Hilliard, Peter Myken Jørgensen
Kontor: Vejlby Vænge
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus