Afdeling 12 Kildehøjen

Ordensreglement

Når man bor tæt, som vi gør i Kildehøjen, er det nødvendigt på samme tid at udvise hensyn og rumme forskellighed.
Målsætningen er, at alle beboere i Kildehøjen trives og er tilfredse med deres boligforhold.

Kildehøjens ordensreglement fastlægger nogle grundlæggende regler for, hvordan vi som lejere og naboer skal passe på hinanden og vores fælles omgivelser.

Bemærk, at overtrædelse af ordensreglementet ifølge boligoverenskomsten kan medføre opsigelse af lejemålet i hht lejelovens § 81 og 82.

Affald
Hver husstand har to affaldsspande, der skal anvendes til almindelig husholdningsaffald og en til sortering af plast, metal, glas, og papir. Det er beboernes ansvar at sortere affaldet til dis-se spande.

Spandene skal være tilgængelig for renovationsselskabet på tømningsdagen.

Andet affald skal bortskaffes i de dertil opstillede fælles containere og de anviste områder på affaldspladsen.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af gård, legeplads eller græsarealer må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Fællesarealer
Beboere skal værne om vores fællesarealer, legeredskaber, træer og buske. I praksis bety-der det, at man ikke beskadiger beplantningen, og at man rydder op efter sig efter leg og ophold på fællesarealerne. Det er forældrenes ansvar at holde opsyn med børnene og lære dem reglerne for brug af fællesarealerne.
Bålplads (gård 9) og grill (gård 10) tømmes for aske senest dagen efter brug.

Affald efter fyrværkeri skal ligeledes ryddes op dagen efter affyring.

Husdyr
Der må ikke holdes hund eller kat i afdelingen.
Mindre husdyr må ikke være til gene for andre beboere jf. lov om leje af almene boliger § 81, stk. 8 og 10.

Kæledyr må ikke opholde sig på legepladser og andre fællesarealer eller medtages i fælles-lokaler, gæsteværelse eller vaskeriet.

Musik og støj
Man skal vise hensyn til naboerne, når man spiller radio, musik, fjernsyn og musikinstrumen-ter. Lydstyrken skal afpasses tidspunktet på dagen, og må ikke være til gene for naboerne. Der skal tages hensyn til, at naboerne også gerne vil kunne opholde sig i haven.

Ved brug af støjende maskiner, skal der også tages hensyn til naboerne. Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes på hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 – 19.00 lørdage, søn og helligdage kl. 09.00 – 12.00.

Der skal være ro kl. 22.00 af hensyn til beboere, der gerne vil have nattero. Derfor er høj musik og støjende adfærd og aktiviteter, herunder leg og boldspil i bolig, have og på de udendørs fællesarealer ikke tilladt efter kl. 22.00. Ved særlige anledninger skal man sørge for at orientere naboerne på forhånd.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer er kun tilladt indenfor de afmærkede båse på P-pladsen. Tilkør-sel til brandvejene skal holdes fri. Parkering på græsarealer, i gårde og på gangstier er ikke tilladt. Last-/varevogne, campingvogne og trailere må kun parkeres på P-pladserne overfor selskabslokalet.

Der må ikke overnattes i campingvogne på P-pladsen.

Parkering over 14 dage, herunder parkering af trailere, campingvogne og ikke-indregistrere- de køretøjer, er ikke tilladt.

Trafik
Kørsel er ikke tilladt i gårdene. Det gælder al kørsel i bil, på knallerter, scooter, motorcykel, cykel og el-løbehjul.
Undtaget er mindre børns leg på fx cykler eller løbehjul m.m.

Beboere, der får varer bragt ud, er forpligtigede til at gøre budene opmærksom på, at de ikke må køre ind i gården.

I særlige tilfælde, f.eks. ved flytning kan der træffes aftale med varmemesteren om tilladelse til kørsel.

Vedtager på ordinært afdelingsmøde 21. september 2021

Kontakt Varmemesteren

Simon Møller
Kontor: Kildehøjen 122
Kontortid: Mandag-torsdag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 3954
Mail: vm12@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus