Afdeling 19 Langengevej

Ordensreglement

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver lejer og dennes husstand er pligtig til at overholde.
Affald
Husk! Affald skal sorteres i henhold til de retningslinjer, som er udleveret af ÅKV.
Papkasser, engangsemballage og andet stort affald skal pakkes og anbringes i de dertil op-stillede containere.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af udearealer, trapper, gangstier eller legeplads må omgå-ende sørge for den nødvendige rengøring heraf. Hvis ikke vil rengøringen blive gjort på foranledning af boligforeningen på lejerens regning.

Fælleshus
Der henvises til fælleshusets reglement.

Grill
Der må grilles under hensynstagen til hinanden.

Kælderen
Døren ind til kælderen skal altid være låst.
Der må ikke henstilles ting, cykler m.m. i gangene i kælderen. Forreste del af kælderen er forbeholdt cykler, barnevogne samt afdelingens stige og plæneklipper. Barnevogne henvises hovedsageligt til de to indhak, der findes i gangene, men kan ved pladsmangel henstilles i det forreste rum.

Musik
Benyttelse af radio, TV og musikanlæg skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Det samme hensyn skal tages ved enhver form for støjende adfærd. Overholdes dette ikke, er det op til afdelingsbestyrelsen at fastsætte tidspunkter som i så fald skal overholdes.

Parabolantenne
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.
Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendom-men efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.
Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.
Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.
Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.
En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.
Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Last og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning. Dog må campingvogne være på P-pladsen i max 24 timer til rengøring og vedligeholdelse.

Udearealerne
Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt. Blomster og grene må ikke afbrækkes. Der må ikke ændres i beplantningen på fællesarea-lerne, medmindre andet er aftalt på afdelingsmøde eller med afdelingsbestyrelsen.

Vedtaget på afdelingsmødet den 29. april 2003
Ændret på afdelingsmødet den 12. maj 2004
Ændring på afdelingsmødet den 10. maj 2011

per_nielsen  marianne_steb_henriksen

Kontakt Varmemesteren

Per Nielsen, Mariann Stab Henriksen
Kontor: Langengevej 85
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 4421
Mail: vm04@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus