Afdeling 5 Tværmarksvej

Ordensreglement

Afdeling 5 – Tværmarksvej

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Affald
Affald skal være omhyggeligt indpakket i ikke for store pakker. Også tørt affald som opfejning, glasskår og lignende skal indpakkes.

Papkasser, éngangsemballage og andet stort affald skal anbringes i den opstillede affaldscontainer.

Vær opmærksom på rottefaren ved spild fra fuglebrædder og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under eventuel rottebekæmpelse.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af legeplads eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Husdyr
I henhold til gældende ordensreglement må der ikke holdes husdyr i afdelingen.

Leg
Leg henvises til legepladserne. Græsplænerne må benyttes, men støjende leg nær vinduer til lejligheder og ved gavle er forbudt, ligesom boldspil på plænerne kan forbydes, hvis disse er i fare for nedslidning.

Leg med bue og pil, slangebøsse og andet farligt legetøj er forbudt, og funktionærerne er bemyndiget til at fratage børn sådanne ting og ligeledes til at bortvise børn fra bede og beplantninger.

Forældrene er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller i øvrigt forårsager beskadigelser.

Musik
Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens tilladelse.
Benyttelse af TV, radio, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

Parabolantenne
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på bygning eller murværk kan ikke accepteres.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer på boligveje er ikke tilladt.

Last- vare- og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af- og pålæsning.

Parkanlæg
Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt. Blomster og grene må ikke afbrækkes.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Tøjtørring og bankning
Tørring af tøj, bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre må ikke ske fra vinduer, men henvises til de opsatte stativer.

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 6. maj 1980 med senere justeringer ved vedtagelse af positivlisten.

Ændret den 13. maj 2004 (paraboler).

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Rob Hilliard
Kontor: Vejlby Vænge 20
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus