Afdeling 5 Tværmarksvej

Råderet

GENERELT  OM  RÅDERET

Råderetten giver dig mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.

Der skelnes mellem FORBEDRINGSARBEJDER og FORANDRINGSARBEJDER:

Forbedringsarbejder forøger værdien af det lejede og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves retablering ved fraflytning.

Forandringsarbejder forøger ikke værdien af det lejede og giver ikke ret til godtgørelse. Forandringsarbejder kan være permanente, eller arbejder der kræves retableret. Hvis der forlanges retablering, skal der i visse tilfælde betales et depositum som sikkerhed for udgiften til retablering.

Kontakt altid boligforeningen
Inden du gør brug af råderetten, er det vigtigt, at du har boligforeningens skriftlige accept til forbedringen eller forandringen i boligen.
Du er altid velkommen til at kontakte boligforeningen om spørgsmål til råderetten, idet vi gerne hjælper med råd og vejledning, inden du går i gang.

Du kan også læse om råderetten på BL’s hjemmeside

Råderet og individuelle forbedringer

Forbedringsarbejder udenfor boligen med godtgørelse er følgende:

1. Uopvarmet udestue/havestue.
I afdelingen kan der opføres uopvarmt udestuer eller havestuer under følgende forudsætninger:

A. Bygningen skal opføres håndværksmæssigt korrekt, med bærende
konstruktioner i forsvarlige dimensioner og udført med materiale af god
kvalitet.
B. Bygningen skal i sin færdige udformning og farvevalg fremtræde som
en tiltalende del af bebyggelsen, og må ikke mispryde denne.
C. Der skal forud for arbejdets påbegyndelse indsendes de fornødne teg-
ninger til boligforeningens kontor med mål og angivelse af dimensioner
og materialer for bygningen i en sådan udformning, at de kan danne
grundlag for en vurdering af det færdige resultat, og således at de kan
indgå i bygningsmyndighedernes behandling af sagen.

2. Carport opført på boligens grundareal.
I afdelingen kan der opføres carport ved boligen under følgende forudsætninger:

A. Carporten skal opføres på boligens grundareal, og må ikke være til
gene for de omkringliggende boliger, hverken med hensyn til tilkørsels-
forhold, gener med lysforhold i nabobolig eller på opholdsarealer i uden-
omsarealerne ved samme.
B. Carporten skal opføres fuldt håndværksmæssigt korrekt i forsvarlige
dimensioner med tæt tagbeklædning.
C. Hvis tagbeklædningen skal udføres i akryl eller tilsvarende materiale
som nedbrydes af ultraviolet lys, skal de til enhver tid holdes i forsvarlig
stand og om nødvendigt udskiftes, når de ikke mere fremtræder som vel
vedligeholdte.
4. Der skal forud for arbejdets påbegyndelse indsendes de fornødne
tegninger til boligforeningens kontor med mål og angivelse af dimensioner
og materialer for bygningen i en sådan udformning, at de kan danne grund-
lag for en vurdering af det færdige resultat, og således at de kan indgå i
bygningsmyndighedernes behandling af sagen.

Særlige vedligeholdelsesudgifter

Visse forbedringsarbejder kan medføre særlige vedligeholdelsesudgifter for boligafdelingen. Sådanne udgifter skal opkræves som lejeforhøjelse for de lejere, der senere overtager lejemålet.

Rob Hilliard

Kontakt Varmemesteren

Rob Hilliard
Kontor: Vejlby Vænge 20
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1443
Mail: vm10@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus