Afdeling 14 Vejlby Hus

Ordensreglement

For at skærme afdelingernes ejendomme mod overlast og unødig slid samt iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Affald
Affald skal sorteres i henhold til de retningslinjer om affaldssortering, som er udleveret af afdelingsbestyrelsen og som findes i affaldssorteringsøen ved parkeringspladsen.

Altangange/svalegange
Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster på brystninger.
Ved rengøring af svalegange må disse vaskes, men af hensyn til beboere i stueetagen må der ikke spules.
Beboere med udgang til svalegangen skal sikre, at der er fri passage i tilfælde af brand og/eller ulykke.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af gård, trapper eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Husdyr
Husdyr, herunder også besøgende husdyr, må ikke være til gene for de øvrige beboere. Husdyr skal altid, når det færdes på afdelingens område uden for boligen, være i snor. Der henvises til det særlige reglement for husdyrhold i afdelingen, som skal overholdes. Se Regler for husdyr.

Kælderrum
Kælderrum skal altid være aflåste også selv om rummet ikke benyttes. Areal udenfor kælderrummene skal holdes fri for opbevaring. Der kan evt. laves en aftale med varmemesteren om kortvarige anbringelser.

Leg
Støjende leg nær vinduer og op af gavle er forbudt.

Musik
Benyttelse af TV, radio, musikanlæg og – instrumenter skal ske med hensyntagen til de øvrige beboere og kun med lukkede døre og vinduer.

Parabolantenner
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.
Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboller eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.”

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.
Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.
Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.
En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.
Ved fraflytning skal parabollen/antennen fjernes.

Parkering
Parkering af motorkøretøjer i gårde og på boligveje er ikke tilladt.
Last- og campingvogne må kun parkeres kortvarigt på boligforeningens område.

Park og gårdanlæg
Beboere opfordres til at værne om beplantninger. Medmindre der er tale om handicapkørsel er kørsel med motoriserede køretøjer ikke tilladt.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Sportspladsen, ”Sejrspladsen”
Reglerne for lån af sportsredskaber er opsat i vaskehuset og skal følges.
Alkohol må kun indtages i forbindelse med måltider, sportsaktiviteter eller ved særlige beboerarrangementer.

Vaskeri
Vaskehusreglerne er opsat i vaskehuset og skal følges. Bemærk at hjemmehjælperes reservationer skal respekteres, såfremt reservationerne sker senest dagen før.

 

Ændret på afdelingsmødet 28. april 2008
Ændret på afdelingsmødet den 30. april 2012
Ændret på afdelingsmødet 26. september 2017

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus