Afdeling 14 Vejlby Hus

Vedligeholdelsesreglement

Model B – med vedligeholdelseskonto

B-ordningen - kort fortalt
Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

I Generelt

Reglernes ikrafttræden

 1. 1. Med virkning fra den 1. oktober 2023 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Ændring af lejekontrakten

 1. 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Beboerklagenævn

 1. 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand

 1. 1, Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat

Syn ved indflytning

 1. 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport

 1. 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

 1. 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
 2. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

III Vedligeholdelse i boperioden

III Vedligeholdelse i boperioden

Boligens vedligeholdelseskonto

 1. 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.
 2. 2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
 3. 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet.
 4. 4. Før en udgift kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, skal lejeren skriftligt bekræfte, at udgiften anvendes til vedligeholdelse af boligen, og skal give accept til at udgiften kan trækkes af vedligeholdelseskontoen.
 5. 5. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren bestemmer selv hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, og er hermed ansvarlig for arbejdets kvalitet. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentation i form af kvitterede regninger fra momsregistrerede virksomheder skal fremsendes/afleveres til boligforeningens kontor umiddelbart efter arbejdets udførelse.
 6. 6. I den enkelte afdeling kan det besluttes, at vedligeholdelseskontoen kan anvendes til yderligere vedligeholdelsesarbejder i naturlig forbindelse med foranstående arbejder, under forudsætning af at hensættelsesbeløbet forhøjes.
 7. 7. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Den aktuelle størrelse på vedligeholdelseskontoen vises på de månedlige huslejekvitteringer ligesom det fremgår hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen.

Særlig udvendig vedligeholdelse

 1. 8. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
 2. 9. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

 1. 10. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
 2. 11. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.
 3. 12. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 10.

Anmeldelse af skader

 1. 13. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

IV Ved fraflytning

 Ingen istandsættelse ved fraflytning

 1. 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet

Misligholdelse

 1. 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 2. 3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

 1. 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Ændringer af det lejede

 1. 5. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Syn ved fraflytning

 1. 6. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport

 1. 7. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
 2. 8. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter

 1. 9. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.

Endelig opgørelse

 1. 10. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
 2. 11. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

 1. 12. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning

Istandsættelse ved bytning

 1. 13. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 8)

 1. Indenfor det til hvert lejemål hørende område må hver enkelt lejer selv foretage renholdelse.

 Haver

Græs og beplantning i og omkring haven holdes af lejeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vel vedligeholdt. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i den af boligforeningen anlagte beplantning.

Der må ikke være beplantninger eller andet i de små haver, som skygger og/eller tager udsynet for de omkringliggende lejemål. Kommer der klager over en haveejer fra lejerne i de omkringliggende lejemål, kan boligforeningens administration beslutte, at haveejeren skal fjerne eller beskære planter (eller andet) ned til en højde på 2,5 meter.

Ved fraflytning kan det tillades, at lejeren medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning, når planterne har en sådan størrelse, at de kan tåle omplantning. Ved opgravning af sådan beplantning skal bedet bringes i orden, så haven afleveres som i oprindelig stand.

Ved fraflytning kan det tillades, at lejeren medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning, når planterne har en sådan størrelse, at de kan tåle omplantning. Ved opgravning af sådan beplantning skal bedet bringes i orden, så haven afleveres som i oprindelig stand.
Er haven ikke i en sådan stand, at den kan afleveres til den nye lejer, vil den blive bragt i orden på foranledning af boligforeningen på den fraflyttende lejers regning.

Er haven ikke i en sådan stand, at den kan afleveres til den nye lejer, vil den blive bragt i orden på foranledning af boligforeningen på den fraflyttende lejers regning.

Havelåger

 • Beboere, som har behov for at få en havelåge sat op mellem haven til ens nabo, skal selv betale for en sådan
 • Hvis naboen ikke vil have opsat en havelåge, respekteres dette og en havelåge kan ikke opsættes
 • Havelågen skal være af samme design, kvalitet og farve som rækværket
 • Havelågen må være halv højde af rækværket
 • Lågen skal være minimum 1 meter bred
 • Havelågen må sættes op mellem rækværk og hækken
 • Lågen skal kunne åbnes (må ikke låses)

 

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(jvf. IV, 1)

Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV, 1) 

Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændring af overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.

Stuer, værelser og entré

Vægbehandling

 1. 1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med vægmaling.

Loftbehandling

 1. 2. Lofterne i stuer/værelser og entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning

 1. 3. Der er trægulve i lejligheden. Disse kan enten lakeres eller afslibes og efterbehandles.

Køkken

Vægbehandling

 1. 4. Vægge i køkken er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med vægmaling.

Loftbehandling

 1. 5. lofterne i køkken er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning

 1. 6. Gulvene i køkken er trægulve og kan enten lakeres eller afslibes og efterbehandles. Dog er køkkengulvene i ungdomsboligerne belagt med fliser.

Badeværelse

Vægbehandling

 1. 7. Vægge i badeværelse er (hvor der ikke er opsat fliser) ved indflytningen tapetserede med glasvæv og/eller malede og kan vedligeholdes med glasvæv og vådrums-maling. 

Loftbehandling

 1. 8. Lofterne i badeværelset er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med vådrums-maling.

Gulvbelægning

 1. 9. Gulvene i badeværelset er belagt med fliser

Træværk

 1. 10.

Inventar

 1. 11. I toilettet må ikke puttes bleer, bind, legetøj og lignende.

Installationer

 1. 12. Installation af hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og emhætte) i lejemålet skal anmeldes til boligforeningen inden installeringen. Installation må kun foretages af autoriserede håndværkere. Alle omkostninger i forbindelse med installationen betales af lejeren.

VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

 1. 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto.
 2. 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto.

Slid og ælde

 1. 3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Farvevalg

 1. 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

September 2017

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen, Martin Opolzer

Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus