Afdeling 11 og 17 Vejlby Toften

Ordensreglement

Afdeling 11 og 17 – Vejlby Toften

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.
Overtrædelse af dette reglement kan ifølge boligoverenskomsten medføre udelukkelse af foreningen.

Affald

Affald skal være omhyggeligt indpakket i ikke for store pakker. Også tørt affald som opfejning, glasskår og lignende skal indpakkes. Papkasser, éngangsemballage og andet stort affald skal anbringes i den opstillede affaldscontainer.

Altangange

Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster på brystninger.

Ved rengøring af altangange må disse vaskes, men af hensyn til beboerne nedenunder må der ikke spules. Fodtøj, legetøj og lignende må ikke hensættes på altangange eller udenfor entredøre.

Forurening

Beboere, der er skyld i forurening af gård, legeplads, trapper eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Fodring af vilde dyr

Grundet de gener det medfører for beboerne, er det ikke tilladt at fodre store (vilde) fugle, som f.eks. måger, råger, duer m.fl. i afdelingen. Foderbrætter må derfor ikke overstige 40×40 cm og skal have tag med en maksimal højde på 21 cm. Foderbrætter og andre forhold i haver og fællesområder, der inviterer og tiltrækker store fugle, vil kunne blive anmodet om nedtaget/ændret. På grund af rottefaren må der ikke fodres på jorden og vær også opmærksom med spild fra fuglebrædder og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under eventuel rottebekæmpelse.

Husdyr

Hver husstand må holde én hund eller én kat under forudsætning af, at det særlige reglement for husdyrhold overholdes. Reglementet følger på sidste side.

Leg

Leg henvises til legepladserne. Græsplænerne må benyttes, men støjende leg nær vinduer til lejligheder og ved gavle er forbudt, ligesom boldspil på plænerne kan forbydes, hvis disse er i fare for nedslidning. Leg med bue og pil, slangebøsse og andet farligt legetøj er forbudt, og funktionærerne er bemyndiget til at fratage børn sådanne ting og ligeledes til at bortvise børn fra bede og beplantninger. Forældrene er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller i øvrigt forårsager beskadigelser.

Musik

Musiceren i erhvervsøjemed må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens tilladelse. Benyttelse af TV, radio, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

Parkering

Parkering af motorkøretøjer på boligveje er ikke tilladt.

Campingvogne/trailere herunder bådtrailere må kun parkeres på de af boligforeningen anviste steder.

Parkanlæg

Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt. Blomster og grene må ikke afbrækkes.

Skiltning

Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Tøjtørring og bankning

Tørring af tøj, bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre må ikke ske fra vinduer eller altangange.

 

Vedtaget på afdelingsmøde den 7. januar 1997
Ændret på afdelingsmøde den 27. september 2017

Mikkel_Larsen

Kontakt Varmemesteren

Kim Staberg,  Mikkel Larsen
Renovation/storskrald Tommy Nielsen
Kontor: Vejlby Toften 2
Åbningstid: Mandag-fredag 8.30 - 9.00 og onsdag 14.30 - 15.00
Telefon: 8621 1643
Mail: vm11@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus