Opfølgning på Generalforsamlingen 2024

Risskov, den 11. juni 2024.

Kære beboere,

På generalforsamlingen den 15. maj 2024 blev der stillet et forslag om et øjeblikkeligt byggestop i boligforeningen fremsat af en række afdelingsbestyrelser. Dirigenten på generalforsamlingen, konstaterede, at der ikke kunne stemmes om forslaget, fordi det efter hans vurdering ikke var omfattet af generalforsamlingens kompetence og gik videre til næste forslag. Senere kom der kritik af denne beslutning fra salen. Det endte i et tumultarisk forløb, hvor dirigenten nedlagde sit hverv og forlod lokalet. En ny dirigent blev udpeget, og valgte at sætte forslaget til afstemning, med forbehold for lovligheden af forslaget. Ved afstemningen var der flertal for forslaget om byggestop.

Boligforeningen har efterfølgende konsulteret eksterne instanser (Aarhus kommunes tilsyn og BL’s jurister) for at få en juridisk og økonomisk vurdering af forslagets gyldighed og konsekvenser. Baseret på disse vurderinger har vi af nedenstående årsager konkluderet, at vedtagelsen af forslaget ikke er bindende for hovedbestyrelsen:

· Forslaget blev afvist af dirigenten, fordi det efter hans vurdering var et forslag om grundkøb og start af nybyggerier som ikke er omfattet af generalforsamlingens kompetence.
· Den tumultariske afvikling af generalforsamlingen hvor det først besluttes af en dirigent at der ikke kan stemmes om forslaget, og punktet derfor foreningsretlig er færdigbehandlet,       hvorefter forslaget alligevel af en anden dirigent sættes til afstemning.
· Forslaget var uklart og upræcist: Det var uklart hvilke specifikke projekter, der skulle omfattes af byggestoppet, og hvornår og det ville blive ophævet.
· De økonomiske konsekvenser af byggestoppet blev ikke præsenteret for generalforsamlingen. Afstemningen om forslaget blev derfor ikke foretaget på et oplyst grundlag: Et øjeblikkeligt byggestop nu, vil i stedet for at spare boligforeningen penge koste boligforeningen penge.

Hovedbestyrelsen vil dog i respekt for den klare tilkendegivelse fra generalforsamlingen ikke påbegynde flere nybyggerier før, der er afholdt endnu en generalforsamling, hvor der kan vedtages en byggepolitik, som der er bred opbakning om. Hovedbestyrelsen vil dog respektere allerede indgåede aftaler om nybyggerier, hvorfor byggerierne på Arresøvej fortsætter som planlagt.

Hovedbestyrelsen finder det uholdbart at boligforeningens langsigtede strategi for den fremtidige udvikling af boligforeningen ikke nyder bred opbakning. Boligforeningen vil derfor i samarbejde med afdelingsbestyrelserne formulere en ny langsigtet byggepolitik, der tager højde for beboernes bekymringer, og som kan samle bred opbakning og derefter bringes til afstemning på enten en ekstraordinær generalforsamling eller på den næste ordinære generalforsamling i 2025.

På denne generalforsamling vil I have mulighed for at diskutere og stemme om den nye politik.

For fremadrettet at sikre at en professionel afvikling af generalforsamlingen med respekt for vedtægter og foreningsretlige principper vil vi fremadrettet kun entrere med BLs dirigentkorps.
Vi forstår, at der er stor splittelse i boligforeningen om fremtidige byggeplaner. Vi håber at denne proces med at udvikle en ny byggepolitik i fællesskab, kan bidrage til at skabe en mere konstruktiv dialog og en bred opbakning til byggepolitikken.

Venlig hilsen,
Hovedbestyrelsen i Boligforeningen 10. marts 1943

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus