NYHED VED STRATEGI

Boligforeningen 10 marts 1943 lancerer Strategi 2026 – Sammen om en Bæredygtig Fremtid.

Det er med stor glæde, at hovedbestyrelsen er klar til at præsentere en ny strategi for boligforeningen: Strategi 2022- 2026: Sammen om en Bæredygtig Fremtid.
Med strategien tager vi som boligforening de første skridt mod at blive en boligforening, der bidrager til en bæredygtig fremtid til gavn for både nuværende og kommende beboere samt samfundet generelt.

Strategien

Hovedbestyrelsen har valgt at bygge videre på de prioriteter og tiltag, der blev skabt i Strategi 2020: Sammen om en Fælles Fremtid, som blev forlænget til 2022. Hovedbestyrelsen har valgt at fastholde fem af de seks indsatsområder fra den tidligere strategi, men har naturligvis revideret prioriterer, målsætninger og tiltag. De fem indsatsområder er:
▪ Attraktive boligtilbud
▪ Velfungerende og værdiskabende beboerdemokrati og naboskab
▪ God og ansvarlig ledelse
▪ Effektiv drift og solid økonomi
▪ Attraktiv arbejdsplads med medarbejdertrivsel

Bæredygtighed vil indgå som en prioritet og tiltag under strategiens fem indsatsområder. Det betyder, at bæredygtighed bliver en faktor, når der træffes beslutninger om konkrete tiltag i boligforeningens drift og udvikling. Det vil få indflydelse på og kræve ændringer af vaner og rutiner samtidig med at det også vil kræve investeringer her og nu, hvor vi først i fremtiden kan se den klimamæssige, sociale eller økonomiske gevinst.
Der er særligt fokus på
▪ Klima- og energioptimering
▪ Lokale fællesskaber/naboskaber
▪ Fornuftig bæredygtig økonomi, hvor huslejen er til at betale
▪ Bidrage til Aarhus Kommunes ambition om at være CO2 neutral i 2030.

Implementering og forankring
Hovedbestyrelsens har det overordnede ansvar for
▪ at strategien implementeres og efterleves
▪ at målsætninger og tiltag evalueres og justeres efter behov undervejs

Afdelingsbestyrelsesmedlemmernes rolle
▪ at bakke op om og tage initiativ til at få strategien ud til beboerne i de enkelte afdelinger.
▪ igangsætte lokale tiltag/arbejde, der flugter med strategien (fx via bæredygtighedspuljen)
Dialog og drøftelser vil løbende ske via formandsmøder, temamøder og bestyrelsesseminarer samt i samarbejdet med drift og direktør.

Direktørens ansvar
▪ at medarbejderne inddrages i og tager ejerskab over strategien
Det sikres blandt andet via personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler, medarbejderudviklingsplaner og tilrettelæggelse af arbejdet.

Den enkelte beboers rolle
▪ at deltage på generalforsamlinger og afdelingsmøder,
▪ at engagere sig i fællesskabet i afdelingen og boligforeningen
▪ at orientere sig i nyhedsbreve på hjemmeside/ophængs skabe.
▪ at deltage i beboertilfredshedsundersøgelser.

Klik her og læs Strategi 2022-2026: Sammen om en Bæredygtig Fremtid

På vegne af hovedbestyrelsen

Lone Sørensen

Formand

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus