Afdeling 1 Dybbølvej

Ordensreglement

Afdeling 1 – Dybbølvej

For at skærme afdelingens ejendomme mod overlast og unødig slid samt til iagttagelse af god husorden fastsættes følgende ordensregler, som enhver andelshaver og dennes husstand er pligtig til at overholde.

Nedgravede affaldscontainer
De nedgravede affaldscontainer er placeret ved indkørslen ved nr.9 og mellem 8 og 12,og er tydelig mærkeret med – Dagsrenovation, glas & metal samt pap & papir. Der må ikke komme andet i de nedgravede containere, end hvad der står på dem.

Der er opstillet container til brandbart affald, samt til elektronik & metal.
Større ting: møbler, madrasser, frysere og lignende sættes ved siden af containeren til brandbart affald, varmemesteren ringer efter Storskrald.

Vær opmærksom på rottefaren ved spild fra fuglebrædder og fuglehuse. Boligforeningen kan forlange sådanne nedtaget under eventuel rottebekæmpelse.

Altaner
Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster på brystninger, samt opsætte markiser og solsejl.
Ved rengøring af altaner må disse vaskes, men af hensyn til beboerne nedenunder må der ikke spules.

Bad og Toilet
Af hensyn til natteroen i ejendommen må vandhanerne – bortset fra haner i håndvask og køkkenvask så vidt muligt ikke benyttes mellem kl. 23 og 6.

Barnevogne, cykler m.m.
Barnevogne, cykler og knallerter må kun hensættes på de anviste steder. Scootere og motorcykler må ifølge brandpolitiloven ikke henstilles i kælderen.

Forurening
Beboere, der er skyld i forurening af gård, legeplads, trapper eller gange må omgående sørge for den nødvendige rengøring heraf.

Husdyr
Det er tilladt at have 2 indekatte i afdelingen.

Kælderrum
Disse skal altid være aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes.

Leg
Leg henvises til legepladserne. Græsplænerne må benyttes, men støjende leg nær vinduer til lejligheder og ved gavle er forbudt, ligesom boldspil på plænerne kan forbydes, hvis disse er i fare for nedslidning.

Leg med bue og pil, slangebøsse og andet farligt legetøj er forbudt, og funktionærerne er bemyndiget til at fratage børn sådanne ting og ligeledes til at bortvise børn fra bede og beplantninger.

Forældrene er erstatningspligtige, hvis børn tegner eller maler på ejendommen med videre, eller i øvrigt forårsager beskadigelser.

Musik
Musik i erhvervsøjemed må kun finde sted med afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Benyttelse af TV, radio, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

Parabolantenner
Samtlige boliger er forsynet med fællesantenneanlæg for radio og TV.

Tilladelse til opsætning af parabol er givet i medfør af lov om leje af almene boliger § 36, stk. 1, der bl.a. fastslår: ”Lejeren har ret til at anbringe radio- og fjernsynsantenne på ejendommen efter udlejerens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte paraboler eller antenner, som kan være til ulempe for ejendommen eller dens beboere.

Skema til ansøgning om parabol eller antenne kan rekvireres på boligforeningens kontor.

Ansøgningsskema indsendes sammen med de øvrige nødvendige papirer (tegning der viser ønsket placering) til boligforeningens kontor. Sagen vil herefter blive behandlet og afslag eller godkendelse vil blive meddelt og der anvises en placering af parabolantennen.

Beboeren er erstatningsansvarlig for de skader, som parabolen måtte forvolde på ting eller personer og skal derfor have en gyldig ansvarsforsikring.

En placering på murværket kan kun undtagelsesvis accepteres, og der skal i så fald indbetales et passende depositum til sikkerhed for skader/krav, som opstår som følge af antennen.

Ved fraflytning skal parabolen/antennen fjernes.

Parkering
Last- vare- og campingvogne må ikke parkeres på boligforeningens område, undtagen under af – og pålæsning.

Parkanlæg
Beboerne opfordres til at værne om beplantninger. Færdsel i bede og buskadser er forbudt. Blomster og grene må ikke afbrækkes.

Skiltning
Skiltning må ikke finde sted uden afdelingsbestyrelsens tilladelse.

Træfodtøj
Benyttelse af træfodtøj på trapper og i lejligheder må ske med hensyntagen til de øvrige beboere.

Tøjtørring og bankning
Tørring af tøj, bankning eller rensning af måtter, tæpper med videre må ikke ske fra vinduer, men henvises til de opsatte stativer.

Vedtaget på afdelingsmødet den 10. februar 1997.

Rettet pr. 1.november 1999 (trappevask)
Rettet pr. 20. april 2004 (paraboler)
Rettet pr. 11. maj 2011 (husdyrhold)

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen og Martin Opolzer                                                                                                                                  
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus