Afdeling 1 Dybbølvej

Vedligeholdelsesreglement

Model B – med vedligeholdelseskonto

B-ordningen - kort fortalt
Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

I Generelt

Reglernes ikrafttræden
1. Med virkning fra den 1. oktober 2023 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Ændring af lejekontrakten
2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

Beboerklagenævn
3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

II Overtagelse af boligen ved indflytning

Boligens stand
1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat.

Syn ved indflytning
2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

Indflytningsrapport
3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger
4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter leje-målets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

III Vedligeholdelse i boperioden

Boligens vedligeholdelseskonto
1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.

2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet.

4. Før en udgift kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, skal lejeren skriftligt bekræfte, at udgiften anvendes til vedligeholdelse af boligen, og skal give accept til at udgiften kan trækkes af vedligeholdelseskontoen.

5. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren bestemmer selv hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, og er hermed ansvarlig for arbejdets kvalitet. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentation i form af kvitterede regninger fra momsregistrerede virksomheder skal fremsendes/afleveres til boligforeningens kontor umiddelbart efter arbejdets udførelse.

6. I den enkelte afdeling kan det besluttes, at vedligeholdelseskontoen kan anvendes til yderligere vedligeholdelsesarbejder i naturlig forbindelse med foranstående arbejder, under forudsætning af at hensættelsesbeløbet forhøjes.

7. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Den aktuelle stør-relse på vedligeholdelseskontoen vises på de månedlige huslejekvitteringer ligesom det fremgår hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen.

Særlig udvendig vedligeholdelse
8. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

9. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet

Udlejerens vedligeholdelsespligt
10. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

11. Udlejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.

12. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 10.

Anmeldelse af skader
13. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

IV Ved fraflytning

Ingen istandsættelse ved fraflytning
1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet.

Misligholdelse
2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring
4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse
Ændringer af det lejede

5. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.

Syn ved fraflytning
6. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

Fraflytningsrapport
7. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

8. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten

Oplysning om istandsættelsesudgifter
9. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.

Endelig opgørelse
10. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

11. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse
12. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning
13. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

V Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 8)

Trappevaske
1. Trappevask foretages af et rengøringsfirma én gang ugentlig. Af hensyn til rengøringsfirmaet er det ikke hensigtsmæssigt at stille fodtøj, barnevogne og lignende i opgangene.

Gældende for lejlighederne i stueplan med trappe til en terrasse

1. Beboerne i lejligheden har ansvar for det stykke have, som er foran deres lejlighed. Deres område er i bredden svarende til skellet mellem lejligheden og nabolejlighederne og i dybden frem til den yderste række fliser.

2. Man har ret til at plante og møblere på terrasse og det tilhørende stykke have.

3. Indenfor det ti hvert lejemål hørende område skal hver enkelt beboer selv foretage renholdelse.

4. Græs og beplantning i og omkring haven holdes af beboeren selv, som har pligt til, at sørge for, at haven fremstår pæn og vedligeholdt.

5. Der må ikke sættes planter, der ”hæfter” på muren.

6. Beboerne har ret til at opsætte et, at bestyrelsen valgt, stakit mellem beboernes haver til siden i målene XX cm. Ansøgning foregår via afdelingsbestyrelsen, opsætning kan dog kun ske, hvis der er enighed mellem beboerne. Herefter opsættes hegnet.

Øvrige udendørsarealer

1. Såfremt en beboer ønsker at opstille noget på fælles arealer, skal dette først godkendes af bestyrelsen.

Ved fraflytning kan det tillades, at beboeren medtager beplantning, som er plantet for egen regning. Ved opgravning af sådan beplantning skal bedet bringes i orden, så haven afleveres som i oprindelig stand. Er haven ikke i en sådan stand, at den kan afleveres til den nye beboer, vil den blive bragt i orden på foranledning af boligforeningen på den fraflyttede beboers regning.

VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV 1)

Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændring af overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.

Stuer, værelser og entré

Vægbehandling
1. Vægge i stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetserede og/eller malede og kan vedligeholdes  med tapet og vægmaling. Det er tilladt at fjerne savsmuldstapet og i stedet fuldspartle, slibe og male væggene.

Loftbehandling
2. Lofterne i stuer/værelser og entré er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning
3. Der er trægulve i lejligheden. Disse kan enten lakeres eller afslibes og efterbehandles.

Køkken

Vægbehandling
4. Vægge i køkken er (hvor der ikke er opsat fliser) ved indflytningen tapetserede med tapet eller glasvæv og/eller malede og kan vedligeholdes med tapet/glasvæv og vægmaling. Det er tilladt at fjerne savsmuldstapet og i stedet fuldspartle, slibe og male væggene.

Loftbehandling
5. Lofterne i køkken er ved indflytningen malede og kan vedligeholdes med maling.

Gulvbelægning
6. Gulvene i køkken er af træ eller belagt med linoleum.

 

Badeværelse

Vægbehandling
7. Vægge i badeværelse er (hvor der ikke er opsat fliser) ved indflytningen tapetserede med tapet eller glasvæv og/eller malede og kan vedligeholdes med tapet/glasvæv og vægmaling. Det er tilladt at fjerne savsmuldstapet og i stedet fuldspartle, slibe og male væggene.

Loftbehandling
8. Lofterne i badeværelset er ved indflytningen malede og kan vedligholdes med maling.

Gulvbelægning
9. Gulvene i badeværelset er belagt med terrazzo/fliser.

Træværk
10.

Inventar
11. I toilettet må ikke puttes bleer, bind, legetøj og lignende.

Installationer
12. Installation af hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, opvaskemaskine og emhætte) i lejemålet skal anmeldes til boligforeningen inden installeringen. Installation må kun foretages af autoriserede hånd-værkere. Alle omkostninger i forbindelse med installationen betales af beboeren.

VII Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

Boligens standard ved lejemålets begyndelse
1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto.

2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto.

Slid og ælde
3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Farvevalg
4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ændret oktober 2023

April 2006

Kontakt Varmemesteren

Kim Madsen, Tommy Nielsen, John Rømer, Jan Knudsen og Martin Opolzer                                                                                                                                  
Kontor: Tranekærparken 7D overfor nr. 13
Kontortid: Mandag-fredag 8.30 - 9.30
Telefon: 8621 1626
Mail: vm08@vejlby-bf.dk
Klik her uden for normal arbejdstid

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus