Der åbnes op for bæredygtighedspuljen

Bæredygtighedspuljen

Hovedbestyrelsen for Boligforeningen 10. marts 1943 ønsker med ”Bæredygtighedspuljen” at motivere boligforeningens afdelinger til at iværksætte tiltag, der støtter op om boligforeningens strategi 2022-2026 ”Sammen om en Bæredygtig Fremtid”. 

Midlerne til puljen kommer fra Boligforeningens trækningsret.

Hvad kan der søges til?

Arbejdet eller tiltaget skal støtte op om boligforeningens strategi om at skabe en bæredygtig fremtid. Der kan søges midler til arbejder / tiltag som fx

Hvor mange midler kan der søges om tilskud til?

Der er afsat 1.000.000 kroner årligt til puljen i ansøgningsperioden 2022-2026. En afdeling vil som udgangspunkt kunne søge om at få finansieret ét arbejde / tiltag pr. år. 

Som udgangspunkt yder boligforeningen tilskud fra puljen til at dække op til 2/3 af finansieringen til et arbejde / tiltag – dog kan tilskuddet max udgøre 200.000kr pr. arbejde/tiltag.

Sådan ansøger man puljen

Der skal forelægge en indstilling som beskriver arbejdets art med tilhørende økonomi, herunder redegørelse for afdelingens egenbetaling, der som minimum skal udgøre 33,3 % af finansieringen. Denne indstilling udarbejdes af afdelingen i tæt samarbejde med administrationen.

I ansøgningen skal det fremgå, hvordan arbejdets art bidrager til at understøtte boligforeningens strategi om en bæredygtig fremtid.

Ansøgning skal indsendes og godkendes først af hovedbestyrelsen og herefter Landsbyggefonden før arbejdet kan igangsættes. 

Der kan ikke ydes støtte til arbejder, der allerede er igangsat eller gennemført.

Der ansøges af afdelingsbestyrelserne

Deadline for ansøgning

Ansøgningsfrist 1. oktober 2022 

Ansøgningsfrist 15. april 2023

Ansøgningsfrist 15. april 2024

Ansøgningsfrist 15. april 2025

Ansøgningsfrist 15. april 2026

Sådan behandles ansøgninger

Hovedbestyrelsen vurderer ansøgninger på hovedbestyrelsesmøderne

November 2022

Maj 2023

Maj 2024

Maj 2025

Maj 2026

Godkendte ansøgninger sendes efterfølgende til godkendelse i landsbyggefonden inden endeligt tilsagn kan gives.

Link til ansøgningsskema og retningslinier

Nyheder fra Boligforeningen

Website af Hoeks.dk - Digitalt bureau Århus